گروه محیط زیست

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه محیط زیست

نام:  هانا اعتمادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  پژوهشكده خليج فارس
گروه:  گروه محيط زيست
نام:  علي محمد صنعتي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  پژوهشكده خليج فارس
گروه:  گروه محيط زيست
نام:  اسماعيل عباسي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه خليج فارس، بوشهر، ايران
دانشکده:  پژوهشكده خليج فارس
گروه:  گروه محيط زيست
نام:  امير فرخ نژاد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر - خيابان شهيد ماهيني
دانشکده:  پژوهشكده خليج فارس
گروه:  گروه محيط زيست