گروه زیست فناوری

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه زیست فناوری

نام:  سيدجواد حسيني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  پژوهشكده خليج فارس
گروه:  گروه زيست فناوري
نام:  غلامرضا عبدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  پژوهشكده خليج فارس
گروه:  گروه زيست فناوري
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~GhAbdi/
نام:  مليحه عمراني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  پژوهشكده خليج فارس
گروه:  گروه زيست فناوري
نام:  احمد قاسمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  پژوهشكده خليج فارس
گروه:  گروه زيست فناوري
نام:  مهدي محمدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  پژوهشكده خليج فارس
گروه:  گروه زيست فناوري