خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری هوش ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری هوش رایانشی و بهینه سازی هوشمند

(Computational Intelligence and Intelligent Optimization Research Group: CIIORG)

تاریخ تصویب : 29-01-1396

دبیر هسته پژوهش و فناوری : خداکرم سلیمی فرد

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


- بكارگيري روش‏هاي بهينه‏ سازي هوشمند و يادگيري ماشين در حوزه درمان،كسب و كار، توليد،امنيت و انرژي
- بكارگيري هوش رايانشي در مبارزه با بيماري‏هاي همه ‏گير، عفوني و پرهزينه، و بهبود فرايندهاي درماني و بيمارستاني
- بكارگيري شبيه‏ سازي و بهينه‏ سازي هوشمند در ترابري،درمان، انرژي، بحران،سياستگذاري، و مديريت منابع انساني

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


برنامه كاري اين گروه پژوهشي در سال نخست تمركز بر روي توسعه دو الگوريتم هوش رايانشي براي بهينه سازي در مساله‏ هاي زمانبندي و مسيردهي است.
از سال دوم و پس از آن تمركز بر روي كاربردهاي سازماني و سيستم ‏هاي تصميم براي الگوريتم‏ هاي توسعه يافته و نيز طراحي و پياده‏ سازي الگوريتم‏ هاي نوين خواهد بود.
همچنين، از نيمه دوم سال سوم بر روي حوزه شبيه‏ سازي بر پايه عامل (Agent Based Simulation) تلاش مي گردد مساله هاي حوزه بهداشت و درمان (بهبود بخش اورژانس، مبارزه با بيماريهاي فراگير، مديريت منابع) و نيز در حوزه مديريت بحران (پاسخگويي به تهديدهاي امنيتي در زمينه تروريسم و زيست تروريسم (Bio Terrorism)) بررسي و راهكارهاي نوين پيشنهاد گردد.

نام:  خداكرم سليمي فرد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت صنعتي
نام:  هادي بالوئي جام خانه
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر – خيابان شهيد ماهيني – دانشگاه خليج فارس – دانشكده كسب و كار و اقتصاد – گروه مديريت صنعتي– كد پستي 7516913798
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت صنعتي
نام:  احمد قربان پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت صنعتي
نام:  مريم مرزبان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - دانشكده بهداشت
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: