بدنه خبر

خانه /جذب اولین پژوهشگر پسادکتری ...

جذب اولین پژوهشگر پسادکتری گروه علوم ورزشی دانشگاه خلیج فارس

دوشنبه / 06 تیر 1401

 
 هسته پژوهش و فناوری ورزش، تغذیه و سلامت دانشگاه خلیج فارس در راستای اهداف این هسته به منظور اجرای یک طرح پژوهشی تحت عنوان "تاثیر سطح فعالیت بدنی و نوع مزاج بر ابعاد مختلف سلامت جسمانی و روانی سالمندان مناطق شهری و روستایی بوشهر و ارزیابی چالش های مشارکت سالمندان در فعالیت بدنی" در قالب دوره تحقیقاتی پسادکتری با مشارکت مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، با محوریت سالمند سالم و فعال، اقدام به جذب اولین پژوهشگر پسادکتری جهت همکاری در این طرح کرده است.
 
 
آرشیو اخبار