11 آذر 1400

محمد محمدی باغملایی

مرتبه علمی:
نشانی: -
تحصیلات: دکترای تخصصی / -
تلفن: -
دانشکده:

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Mohamad Mohamadi-Baghmolaei, Zahra Sakhaei, Reza Azin, Shahriar Osfouri, Sohrab Zendehboudi, Hodjat Shiri, Xili Duan (2021) Modeling of well productivity enhancement in a gas-condensate reservoir through wettability alteration: A comparison between smart optimization strategies Journal of Natural Gas Science and Engineering: 94; 1
2
3
Mohamad Mohamadi-Baghmolaei, Reza Azin, Shahriar Osfouri, Sohrab Zendehboudi, Abdollah hajizade, Amin Izadpanahi (2020) Mass transfer during transient condensate vaporization: Experimental and modeling study JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: ; ،
4
, Mohamad Mohamadi-Baghmolaei, Abdollah hajizade, Reza Azin, Amir Abbas Izadpanah (2019) Thermodynamic Modeling Study on Phase Equilibrium of Gas Hydrate Systems for CO2 Capture JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY: ; 1461،1487
5
Zohreh Farmani, Reza Azin, Mohamad Mohamadi-Baghmolaei, Rouhollah Fatehi, Mehdi Escrochi (2019) Experimental and theoretical study of gas/oil relative permeability COMPUTATIONAL GEOSCIENCES: 23; 567–581
6
Mohamad Mohamadi-Baghmolaei, Reza Azin, Shahriar Osfouri, Sohrab Zendehboudi (2019) Evaluation of mass transfer coefficient for gas condensates in porous systems: Experimental and modeling FUEL: ; 1،21
7
Abdollah hajizade, Mohamad Mohamadi-Baghmolaei, Reza Azin, Shahriar Osfouri, (2018) Technical and economic evaluation of flare gas recovery in a giant gas refinery CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN: ; 506،519
8
سیدعلی جعفری، رضا آذین، محمد محمدی باغملایی، شهریار عصفوری، عاطفه نوشادی، فریده عبداللهی (1396) بررسی خواص فیزیکی مخلوط روغن دی سولفید و میعانات گازی پژوهش نفت: ; 155،166
9
Zahra Sakhaei, Mohamad Mohamadi-Baghmolaei, Reza Azin, Shahriar Osfouri (2017) Study of production enhancement through wettability alteration in a super-giant gas-condensate reservoir JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: ; 64،74
10
, , Mohamad Mohamadi-Baghmolaei, Reza Azin, Shahriar Osfouri (2017) Density, viscosity, surface tension, and excess properties of DSO and gas condensate mixtures Applied Petrochemical Research: ; 1،11
11
Mohamad Mohamadi-Baghmolaei, Abdollah hajizade, Reza Azin, Amir Abbas Izadpanah (2017) Assessing thermodynamic models and introducing novel method for prediction of methane hydrate formation Journal of Petroleum Exploration and Production Technology: ; 1،11
12
Reza Azin, Mohamad Mohamadi-Baghmolaei, Zahra Sakhaei (2016) Parametric analysis of diffusivity equation in oil reservoirs Petroleum Exploration and Production Technology: ; 1،11
13
Mohamad Mohamadi-Baghmolaei, Reza Azin, Zahra Sakhaei, , Shahriar Osfouri (2016) Novel method for estimation of gas/oil relative permeabilities JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: ; 1185،1191
14
Mohamad Mohamadi-Baghmolaei, Reza Azin, , Shahriar Osfouri (2016) Presenting decision tree for best mixing rules and Z-factor correlations and introducing novel correlation for binary mixtures Petroleum: ; 289،295
15
Mohamad Mohamadi-Baghmolaei, Reza Azin, Shahriar Osfouri, , (2015) Prediction of gas compressibility factor using intelligent models Natural Gas Industry B: ; 283،294
مقالات در همایش ها
1
محمد امین هوشنگی ، عبداله حاجی زاده، محمد محمدی باغملایی، فاطمه احمدزاده زاهدانی ، رضا آذین (1396) معرفی یک رابطه برای ویسکویته نانوسیال Al2O3 در آب چهارمین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
2
محمد امین هوشنگی ، عبداله حاجی زاده، محمد محمدی باغملایی، فاطمه احمدزاده زاهدانی ، رضا آذین (1396) ارائه یک رابطه تجربی برای ویسکوزیته نانوسیال Al2O3 در آب چهارمین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
3
محمد محمدی باغملایی، احمد آذری، رضا آذین، احمد خرمی (1395) مطالعه عددی کاربردپذیری نانوسیال سیلیکا در محیط متخلخل با هدف ازدیاد برداشت اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس (ملی)- انرژی و محیط زیست
4
عبداله حاجی زاده، فریده عبدالهی، عاطفه نوشادی، محمد محمدی باغملایی، رضا آذین (1395) ارائة رابطة تجربی جدید برای محاسبة ضریب رسانش حرارتی نانوسیالات اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
5
زینب زارعی، محمد محمدی باغملایی، رضا آذین، شهریار عصفوری (1395) ارائه رابطه تجربی جدید برای پیش بینی فشار نقطه شبنم اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
6
محمد محمدی باغملایی، احمد آذری، رضا آذین، احمد خرمی (1395) امکانسنجی کاربرد نانوسیالات سیلیکا/آب در محیط متخلخل برای ازدیاد برداشت نفت اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
7
محمد محمدی باغملایی، احمد آذری، رضا آذین، احمد خرمی (1395) بررسی عددی تزریق نانوذرات سیلیکا به محیط متخلخل با هدف ازدیاد برداشت اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس (ملی)- انرژی و محیط زیست
8
محمد محمدی باغملایی، رضا آذین، شهریار عصفوری، زینب زارعی (1394) ندارد ندارد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!