03 آبان 1400

جوزف اسماک

مرتبه علمی: استاد
نشانی: -
تحصیلات: دکترای تخصصی / -
تلفن: -
دانشکده:

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Esmaeil Abbasi, Hana Etemadi, Joseph Smoak, , Mohammad Hassan Mahoutchi (2021) Dust storm source detection using ANP and WRF models in southwest of Iran Arabian Journal of Geosciences: 14; 1529
2
Hana Etemadi, Joseph Smoak, Esmaeil Abbasi (2020) Spatiotemporal pattern of degradation in arid mangrove forests of the Northern Persian Gulf OCEANOLOGIA: 0; 16
3
Hana Etemadi, Joseph Smoak, (2018) Forest migration and carbon sources to Iranian mangrove soils JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS: ; 00،00
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!