05 مهر 1400
عليرضا عطايي

علیرضا عطایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
تلفن: 07731223315
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
حمید شاهبندرزاده، محمد حسن نجمی ، علیرضا عطایی (1396) ارائه مدل ریاضی بر اساس مساله مسیر یابی خودرو ظرفیت دار با پنجره های زمانی برای جمع آوری زباله مدیریت صنعتی: ; 147166
2
حمید شاهبندرزاده، محمد حسن نجمی ، علیرضا عطایی (1396) ارائة مدل ریاضی بر اساس مسئلة مسیریابی خودرو ظرفیت دار با پنجره های زمانی برای جمع آوری زباله مدیریت صنعتی: ; ،
3
Alireza Ataei, (2017) GGMRES: A GMREStype algorithm for solving singular linear equations with index one Journal of Mathematical Modeling: ; 1،14
4
Alireza Ataei (2009) A new method for computing Moore- Penrose inverse matrices JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS: ; 412،417
مقالات در همایش ها
1
دریایی فاطمه، علیرضا عطایی، محمدرضا اسکروچی (1399) یک الگوریتم جدید مبتنی بر روش نقطه درونی برای حل مسایل بهینه سازی نیمه نامتناهی خطی سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران¡ شاهرود
2
حمید شاهبندرزاده، علیرضا عطایی، محمد حسن نجمی (1395) ارائه یک عملگر جدید در الگوریتم فرا ابتکاری شبیه سازی تبرید برای مساله مسیر یابی دورهای وسایل نقلیه ششمین کنفرانس مدیریت و حسابداری و سومین کنفرانس کارآفرینی و نو آوری های باز
3
علیرضا عطایی، فائزه توتونیان (1394) مقاله به انگلیسی منتشر شده است هشتمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن
4
علیرضا عطایی، مژگان مقرب (1390) شاخص همبندی خروج از مرکز گراف های پل و کاربردهای آن در گراف های شیمی پنجمین کنفرانس و کارگاه ریاضی شیمی
5
علیرضا عطایی (1381) چگونه درس حساب دیفرانسیل را بخوانیم و یاد بگیریم ششمین کنفرانس آموزش ریاضی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
رسول مرادی، نجمه دهقانی، مجتبی صداقت جو، علیرضا عطایی (1399) بررسی خواص مورفیک و منظم برای حلقه ها
3
فاطمه پارسانژاد، رضا شرف دینی، محمدرضا عبودی، علیرضا عطایی (1399) شاخص توپولوژیک خروج از مرکز پایه
4
5
دانایی فرد آرزو ، رضا شرف دینی، علیرضا عطایی (1398) {مشخص سازی طیفی گراف های چند مخروطی}
6
سمیرا یزدان پرست ، علیرضا عطایی، مژگان مقرب (1398) یک روش زیر فضای کریلف برای حل دستگاه های خطی نامعین متقارن مختلط
7
8
امین فرهادی زاده، حسین حسین زاده، علیرضا عطایی (1396) حل مستقیم معادله ناویر-استوکس با استفاده از توابع پایه ای شعاعی
9
مریم دهقان، سعید کریمی جعفر بیگلو، علیرضا عطایی (1396) روشهای عددی برای محاسبات تانسوری و کاربردهای آن
10
ایران منش محبوبه ، مژگان مقرب، علیرضا عطایی (1396) شاخص های توپولوژیک گراف های زنجیر، پل و پل تعمیم یافته
11
نجمی محمدحسن، حمید شاهبندرزاده، منصور مصلی نژاد، علیرضا عطایی (1395) مدل ریاضی برای مساله مسیر یابی خودرو طرفیت دار با پنجره زمانی مورد مطالعه: جمع آوری زباله در شهر بوشهر
12
پناهبر حبیبه، رضا شرف دینی، علیرضا عطایی (1395) تغییر انرژی گراف به واسطه ی حذف، تکرار یا افزایش یال
13
فیروزه مصلی نژاد، علیرضا عطایی، مجتبی صداقت جو (1394) مقایسه ی چند روش تکراری برای حل دستگاه های خطی نامتقارن تُنُک و بزرگ
14
15
ابوالحسن سهولی، علیرضا عطایی، سعید کریمی جعفر بیگلو (1394) پیش شرط سازهای بلوکی برای دستگاههای بلوکی سه قطری
16
زینب سهولی، علیرضا عطایی، سعید کریمی جعفر بیگلو (1394) پیش شرط سازی مسایل کمترین توانهای دوم با استفاده از روش گرویل
17
18
اسعدی مقدم زهرا ، سعید کریمی جعفر بیگلو، علیرضا عطایی (1394) حل عددی معادلات انتگرال غیر خطی فرهلم نوع دوم با استفاده از موجک های هار
19
مریم صفا زاده ، رضا شرف دینی، علیرضا عطایی (1394) بررسی گراف های کیلی یکه
20
صفری مهری، رضا شرف دینی، علیرضا عطایی (1394) شاخص همبندی خروج از مرکز گراف ها
21
محمودی سلیمه، محمد مدرسی، علیرضا عطایی، رضا شرف دینی (1393) روشها تکراری برای محاسبه معکوس مو-پنرز
22
محمودی سلیمه، علیرضا عطایی، رضا شرف دینی (1393) روشها تکراری برای محاسبه معکوس مور-پنرز
23
رحیمی فاطمه، علیرضا عطایی، علیرضا عطایی، عامر کعبی پوزه (1393) مقایسه چند روش تکراری برای حل دستگاههای خطی نامتقارن تنک و بزرگ
24
نعمتی زبیده، علیرضا عطایی، مژگان مقرب، عامر کعبی پوزه (1393) روش DGMRES برای محاسبه ی جواب معکوس درازین دستگاه های معادلات خطی نامتقارن منفرد
25
کوه پیما صغری ، علیرضا عطایی، رضا شرف دینی (1393) محاسبه چند جمله ای های توپولوژیک دندریمر های منظم و خواص آن ها
26
کوه پیما صغری ، محمد مدرسی، علیرضا عطایی، رضا شرف دینی (1393) محاسبه چند جمله ای های توپولوژیک دندریمر های منظم و خواص آن ها
27
شجاع خدیجه، علیرضا عطایی، مژگان مقرب (1392) روش های عددی در محاسبه انرژی گراف
28
29
شجاع خدیجه، علیرضا عطایی، مژگان مقرب (1392) انرژی گراف، گراف های هم انرژی و ابرانرژی
30
خاتمی جو یحیی ، علیرضا عطایی، مژگان مقرب، سعید کریمی جعفر بیگلو (1391) یک روش جدید برای محاسبه معکوس مور- پنرز
31
دلبوت علی، سعید کریمی جعفر بیگلو، علیرضا عطایی (1391) تجزیه دو قطری بلوکی و مسایل کمترین مربعات با چند طرف ثانی و کاربردهای آن
32
بیع اتی حمیده ، فاطمه جمالی، سعید کریمی جعفر بیگلو، علیرضا عطایی (1390) روشهای زیر فضای کریلف ماتریسی برای کاهش مرتبه مسایل با مقیاس بزرگ
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!