01 مهر 1400
احمد آذري

احمد آذری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07733441913
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی CFD جداسازی دی اکسید کربن از گاز سنتز بوسیله غشای الیاف توخالی، الف: جریان حلال در پوسته
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
تماس دهنده غشائی الیاف توخالی، جداسازی CO2 ، مدل سازی، دینامیک سیالات محاسباتی، شرایط خیس شوندگی جزئی
پژوهشگران محمد علی عباسی (نفر اول) ، احمد آذری (نفر دوم)

چکیده

مدل دو بعدی جامعی بر اساس روش عناصر محدود (FEM) برای شبیه سازی تماس دهنده های غشائی گاز حلال جهت حذف دی اکسید - کربن از گاز سنتز استفاده شده است. از محلول آبی مونو اتانول آمین به عنوان جریان حلال جاذب و مخلوط گازی CO2/N2 بعنوان جریان گازی استفاده شده است. جریان مخلوط گازی در درون بخش لوله و جریان حلال جاذب بصورت ناهمسو با مخلوط گازی در بخش پوسته جریان دارند. از تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی برای مدل سازی ضریب انتقال جرم با لحاظ نمودن شرایط خیس شوندگی جزیی غشا استفاده شده است. شار جذب شده، ضریب انتقال جرم کلی، بازده حذف دی اکسید کربن و ... بصورت پارامتری شبیه سازی شده است و نتایج حاصل بیانگر سازگاری خوب بین نتایج مدل و داده های تجربی می باشد.