17 مرداد 1401
سيدعبداللطيف هاشمي فرد

سیدعبداللطیف هاشمی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 09177755574
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر روی کارایی تماس دهندههای غشایی الیاف برای جداسازی دی اکسید کربن جهت کنترل پارامترهای PEI میان تهی ساختاری آن
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
تماس دهندههای غشایی، عملیات حرارتی، الیاف میان تهی، جذب دی اکسید کربن
پژوهشگران سیده حنانه احمدی (نفر اول) ، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (نفر دوم)

چکیده

این تحقیق تاثیر عملیات حرارتی توسط هوای گرم را بهمنظور کنترل پارامترهای ساختاری جهت مطالعه کارایی برای جداسازی دی اکسید کربن، مورد بررسی قرار میدهد. در PEI تماس دهندههای غشایی الیاف میان تهی که به روش جداسازی فازی تهیه شده، در دماها و زمانهای PEI این پژوهش ابتدا غشاهای الیاف میان تهی مختلف تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند. غشاها بوسیله تست تراوایی گاز و فشار ورودی بحرانی آب و دانسیته و تخلخل سطح مورد بررسی واقع شدند. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تاثیر در کمترین زمان و کمترین دما بر ساختار غشا گذاشته شده است در نتیجه این کار باعث بهبود ساختار غشا شده، بهطوری که ترشوندگی غشا نسبت به غشا حرارت ندیده و غشاهای حرارت دیده در دیگر دماها و زمانها کاهش یافته است.. علاوه بر آن، در تمام دماها و زمانها دانسیته الیافها کاهش و فشار ورودی بحرانی آب و تخلخل سطح افزایش یافته است. 49 نانومتر و اندازه تخلخل مؤثر / بطوری که در دمای 08 درجه سانتی گراد و زمان 5 دقیقه اندازه حفرات 97 3 بار بهدست آمده است. / 26 بر متر و فشار ورودی بحرانی آب 4 / سطح برابر 81