27 شهریور 1400
سيدعبداللطيف هاشمي فرد

سیدعبداللطیف هاشمی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 09177755574
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
جداسازی فلزات سنگین (سرب و کادمیوم) از پساب صنعتی با استفاده از غشای بستر آمیخته پلی کربنات - اکسید مس
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
اکسید مس، جذب سطحی، غشای بستر آمیخته ، سرب، کادمیوم
پژوهشگران احسان بابایی (دانشجو) ، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش، غشا های بستر آمیخته جاذب (AMMM) اولترافیلتراسیونی PC/CuO با استفاده از روش وارونگی فازی برای حذف سرب (Pb) و کادمیوم (Cd) از پساب با تغییر نسبت وزنی CuO به PC در بستر غشا از 0 تا 2 آماده شدند. از آزمون های توصیفی FESEM و AFM برای بررسی ساختار و زبری سطح غشا های آماده شده استفاده شد. اثرات بکارگیری CuO بر روی شار آب خالص، آبدوستی، تخلخل و ظرفیت جذب غشا نیز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش نسبت وزنی CuO بهPC ، تخلخل کل، متوسط اندازه حفرات، آبدوستی، زبری سطح و شار غشا افزایش می-یابد. سازوکار جذب بر روی غشاهای بستر آمیخته PC/CuO بیشتر به همدمای لانگمویر بستگی داشت. از غشاهای مطالعه شده، مشخص شد که غشایی که با بالاترین نسبت وزنی CuO به PC تولید شده است، بالاترین ظرفیت جذب را دارد و حداکثر ظرفیت جذب mg/g 78/48 برای سرب و mg/g 08/46 برای کادمیوم ارائه می دهد. مدل شبه مرتبه دوم بهترین توصیف برای سازوکار جنبشی بود. آزمایش های UF پیوسته نشان داد که این غشای بستر آمیخته توانایی حذف موثر سرب و کادمیوم با تولید L 6/3 و L 2/2 تراوه زیر MCL با مساحت سطح موثر حدود cm2 85/13را دارد. با قرار دادن AMMM که Pb(II) و Cd(II) در آن جذب شده در یک فرایند ساده احیاسازی با استفاده از محلول HCl، دیده شد که تا 95% برای سرب و 94% برای کادمیوم از ظرفیت جذب اصلی غشا قادر به بازیابی است، که نشان دهنده قابل استفاده مجدد بودن غشا برای حذف سرب و کادمیوم است.