01 مهر 1400

امیرعباس ایزدپناه

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان مدل سازي تشكيل هيدرات در برخي مبردها با استفاده از معادله حالت CPA جهت تعيين پارامترهاي كيهارا
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش نفت
شناسه DOI
پژوهشگران امیرعباس ایزدپناه (نفر اول) ، فاطمه نیک بخت (نفر دوم) ، فرشاد ورامینیان (نفر سوم)

چکیده

در این تحقیق با استفاده از معادله حالت مکعبی به اضافه تجمعی (CPA) و مدل واندروالس- پلاتیو، شرایط تشکیل هیدرات برای مبردهای R-141b ،R-134b و 152aا-R مدل سازی شده است. پارامترهای کیهارا برای این مواد با استفاده از روش کمترین مجموع مربعات ضمنی با کمینه کردن اختلاف بین پتانسیل شیمیایی آب در فاز هیدرات و فاز مایع از طریق الگوریتم بهینه سازی ژنتیک به دست آورده شده است. در این مدل، پارامترهای گزارش شده توسط سلون برای حالت مرجع ساختار نوع I و II هیدرات به کار برده شده است. مقایسه مدل به کار رفته با نتایج حاصل با داده های آزمایشگاهی مطابقت بالایی را نشان داد.