01 مهر 1400

امیرعباس ایزدپناه

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی حلالیت دی اکسید کربن در محلول آبی متیل دی اتانول آمین با استفاده از معادله حالت SAFT-PC
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
حلالیت، دی اکسید کربن، معادله حالت PC-SAFT ، محلول متیل دی اتانول آمین
پژوهشگران آمنه خیراتی شاهپسند (نفر اول) ، امیرعباس ایزدپناه (نفر دوم) ، مسعود مفرحی (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله، تعادل بخار - مایع سیستم سه جزئی دی اکسید کربن، آب و متیل دی اتانول آمین (MDEA) با استفاده از معادله حالت تجمعی PC-SAFT مدلسازی شده است. برای آب و متیل دی اتانول آمین طرح تجمعی 4C و برای دی اکسید کربن نیز طرح تجمعی 2B استفاده شده است. در این کار، مطابق فرض باتون و گابین] 1[ تولید الکترولیتها در اثر جذب دی اکسید کربن در محلول آمین نادیده و در عوض تجمع بین MDEA ، آب و دی اکسید کربن در نظر گرفته شده است. در ابتدا، دانسیته و فشار هر یک از اجزاء در حالت خالص با استفاده از این معادله حالت بدست آمد و سپس با در نظر گرفتن یک پارامتر برهمکنش دوجزئی )ijk( ، فشار حباب سیستم دو جزئی آب - متیل دی اتانول آمین و آب - دی اکسید کربن محاسبه شد و در نهایت، فشار حباب سیستم سه جزئی آب، MDEA و دی اکسید کربن مدلسازی شد. در همه مراحل نتایج بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد. درصد میانگین خطای مطلق (?D) در این سیستم سه تایی حاوی MDEA 353 و 393 کلوین بدست آمد. مطابق نتایج، معادله حالت ، 4 و 8، در سه دمای 313 ، با مولالیتههای 2 PC-SAFT رفتار ترمودینامیکی این سیستم را به خوبی توصیف میکند.