01 مهر 1400

امیرعباس ایزدپناه

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی تعادل بخار – مایع سیستم های دوجزئی شامل مواد قطبی و هیدروکربن ها با استفاده از معادله حالت sPC-SAFT-D اصلاح شده با عبارت قطبی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
مدل سازی، تعادل فازی بخار- مایع، معادله حالت sPC-SAFT-D ، عبارت قطبی
پژوهشگران الهه ایرجی (نفر اول) ، امیرعباس ایزدپناه (نفر دوم) ، حسین رهیده (نفر سوم) ، مجتبی رضایی (نفر چهارم)

چکیده

دراین مطالعه برای بررسی تعادل فازی سیستمهای دو جزیی دی اکسیدکربن- پنتان، دی اکسیدکربن- دکان، نیتروژن- پنتان و نیتروژن- دکان دردماهای مختلف، از دو معادله حالتsPC-SAFT-D اصلی و معادله حالتsPC-SAFT-D اصلاح شده با عبارت قطبی استفاده شده است. برای توصیف تعادل فازی این سیستم ها، پارامتر برهم کنش دو جزیی Kij به کار برده شده و با استفاده از داده های آزمایشگاهی تعیین شده است. نتایج به دست آمده از مدل سازی با استفاده از این دو معادله حالت با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده اند. نتایج نشان داد که استفاده از عبارت قطبی، به دلیل قطبیت بیشتر دی اکسیدکربن نسبت به نیتروژن، برای سیستم های شامل دی اکسیدکربن نسبت به سیستم های شامل نیتروژن، موثرتر بوده است. درکل مدل توسعه یافته سازگاری خوبی با داده های آزمایشگاهی دارد و با دقت مطلوبی تعادل فازی سیستم های مورد نظر را توصیف می کند.