01 مهر 1400

امیرعباس ایزدپناه

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف تری هالومتان ها از آب آشامیدنی با استفاده از نانوفیلتراسیون
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
trihalomrthane, nanofiltration
پژوهشگران صبا آقاگلی (دانشجو) ، امیرعباس ایزدپناه (استاد راهنما) ، رضا آذین (استاد راهنما)

چکیده

در این تحقیق عملکرد غشاء نانوفیلتر NE4040-90 برای حذف کلروفرم به عنوان ترکیب شاخص تری هالومتان ها و برموفرم از آب آشامیدنی مطالعه شده است. تغییرات درصد حذف این ترکیبات و فلاکس (flux) آب تصفیه شده با فشار و غلظت خوراک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی افزایش فلاکس آب تصفیه شده با افزایش فشار بوده است. همچنین درصد حذف این ترکیبات با افزایش فشار کاهش یافته است. علاوه بر این با افزایش غلظت خوراک، میزان درصد حذف کلروفرم و برموفرم نیز افزایش یافته است. مشاهده شده است که غلظت خوراک، تأثیری بر فلاکس آب تصفیه نداشته است. به نظر می رسد این مطلب به دلیل ماهیت آزمایشات که حذف غلظت های بسیار کم این ترکیبات از آب را بررسی می کند، باشد. در فصل چهارم نتایج آزمایش با استفاده از دو مدل نفوذ- جابجایی و مدل ترکیبی نرنست- پلانک و تئوری فیلم مدلسازی شده است. که در مدلسازی با استفاده از مدل نفوذ- جابجایی میزان خطای بدست آمده کم تر است.