01 مهر 1400

امیرعباس ایزدپناه

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی حلالیت گازهای اسیدی در آب سازند با استفاده از معادله حالت SAFT
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
SAFT Equation of state-Acid gas-Phase equilibrium –Formation water
پژوهشگران حسن رضایی حقیقی (دانشجو) ، شهریار عصفوری (استاد راهنما) ، امیرعباس ایزدپناه (استاد مشاور)

چکیده

در پایان نامه حاضر تحت عنوان مدل سازی حلالیت گاز CO2در آب سازند با استفاده از معادله حالت SAFT حلالیت گاز CO2 به عنوان عمده ترین گاز اسیدی در آب حاوی نمکNaCl به عنوان اصلی ترین ناخالصی موجود در آب سازندهای زیرزمینی با استفاده از معادله حالت SAFT ارائه شده توسط هوانگ ورادوژ که مشهور به HR-SAFT است، مدل شده است . به دلیل پیچیدگی های ریاضی معادله حالتSAFT در ابتدا مدل برای مواد خالص مورد استفاده قرار گرفت و سپس طی مراحلی گام به گام مدل برای سیستم هایپیچیده تر مثل مخلوط های شامل مواد غیرتجمعی، تجمعی، الکترولیت و..... گسترش داده شد. در تمام مراحل توسعه مدل از ساده به پیچیده نتایج مدل با نتایج آزمایشگاهی و مدل های موجود در مقالات مقایسه شد تا از صحت روابط، محاسبات، کدنویسی و پارامترها اطمینان حاصل شود . برای مدل سازی سیستم الکترولیت آب و نمک رابطه ای که برگرفته از مدل MSAمی باشد به معادله حالت SAFT افزوده شد تا توانایی مدل در پیش بینی خواص ترمودینامیکی سیستم الکترولیت افزایش یابد. هم چنین در مدل سازی سیستم های مختلف پارامترهای ماده ی خالص برای معادله حالت HR-SAFT و هم چنین ضریب بر همکش دوتایی بین اجزاء مخلوط ها از مقالات مختلف استخراج شد اما در مواردی که این پارامترها برای یک سیستم خاص در مقالات موجود نبود با استفاده از بهینه سازی و تطبیق دهی پارامترها با اطلاعات آزمایشگاهی، این پارامترها محاسبه گردید. کدنویسی تمام برنامه ها با نرم افزار متلب 2011 صورت گرفت که برخی ویژگی های آن مثل توانایی ترسیم نمودار و جعبه ابزار بهینه سازی آن محاسبات و مدل سازی را سرعت بخشید. ارزیابی نتایج مدل با داده های آزمایشگاهی نشان می دهدکه میزان حلالیت محاسبه شده توسط مدل با اطلاعات آزمایشگاهی تطابق خوبی دارد.