31 شهریور 1400
احمد جامه خورشيد

احمد جامه خورشید

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: +987731222628
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی شبکه مبدلهای حرارتی به کمک ترکیب یک الگوریتم اکتشافی و یک الگوریتم قطعی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
بهینه سازی، الگوریتم اجتماع مورچگان، شبکه مبدلهای حرارتی.
پژوهشگران امید محمدی (نفر اول) ، احمد جامه خورشید (نفر دوم)

چکیده

یکی از مسائل مهمی که در بهینه کردن هزینههای یک فرآیند نقش عمدهای دارد، بهینه کردن میزان مصرف واحد پشتیبانی )بخار و آب سرد( است. با این هدف شبکهی مبدلهای حرارتی در یک فرایند مورد بررسی قرار میگیرد. برای این منظور از دیرباز روشهای متعددی ارائه شده که مهمترین آنها روش پینچ است. الگوریتمهای اکتشافی نیز اخیراً برای این هدف مورد استفادهی زیادی قرار گرفتهاند. در این پژوهش ترکیب الگوریتم تصادفی اجتماع مورچگان و یک الگوریتم قطعی برای پیدا کردن شبکهی مبدلهای حرارتی بهینه ارائه شده است. الگوریتم اجتماع مورچگان از ابتدا به منظور بهینهسازی مسائل گسسته معرفی شد و در این پژوهش نیز از آن در همین جهت استفاده شده است. برای به اثبات رساندن کارائی روش ارائه شده یک مسالهی نمونه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بدست آمده توسط الگوریتم پیشنهادی با دادههای مقالات مقایسه شده است.