11 آذر 1400
احمد جامه خورشيد

احمد جامه خورشید

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: +987731222628
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تجربی و شبیه سازی CFD عملکرد انتقال حرارتی سوسپانسیون میکروکپسول های مواد تغییر فاز
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Phase change material; Microcapsule, heat transfer coefficient; Ansys Fluent Software
پژوهشگران مصطفی مشتاق (نفر اول) ، احمد آذری (نفر دوم) ، احمد جامه خورشید (نفر سوم) ، حسن بازآی (نفر چهارم)

چکیده

در این کار به بررسی عملکرد انتقال حرارتی میکروکپسول-های مواد تغییر فاز در یک ستاپ آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی انجام شده مقایسه ای بین میزان ضریب انتقال حرارت آب خالص و دوغاب 5 درصد وزنی میکروکپسول های مواد تغییر فاز و آب می باشد. به منظور صحت سنجی نتایج به دست آمده از آزمایش، با داده های حاصل از شبیه سازی با استفاده از نرم افزارANSYS FLUENT مقایسه شد، که دارای مطابقت قابل قبولی است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که افزودن میزان 5 درصد وزنی از مواد تغییر فاز به سیال پایه (آب) می تواند ضریب انتقال حرارت را به طور میانگین به میزان 6 درصد نسبت به آب خالص افزایش دهد.