20 مرداد 1401
علي ايزدبخش

علی ایزدبخش

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 2607
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه ی عملکرد نانوکاتالیست های KOH/-Al2O3 و CaO/SnO2 در تولید بیودیزل
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
بیودیزل، کاتالیست هتروژون، نانوکاتالیست، ترانس استریفیکاسیوون
پژوهشگران علی ایزدبخش (نفر اول) ، فاطمه گودرزی (نفر دوم) ، مسعود مفرحی (نفر سوم)

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی و مقایس هی عملکرد دو نانوکاتالیست مختلف در تولید بیودیزل است. تولید بیودیزل از طریق فرایند ترانس استریفیکاسیون و با استفاده از دو نانوکاتالیست 3 KOH/?-Al2O و 2 CaO/SnO انجام شده است. هر دو واکنش در شرایط بهینه دما، نسبت مولی الکل به روغن، مقدار کاتالیست مورد استفاده و ترکیب کاتالیست انجام گرفت و به منظور غلبه بر مقاومت مربوط به انتقال جرم از دور همزن rpm 600 استفاده شد. پس از انجام واکنش، بازده حاصل از هر دو کاتالیست محاسبه و کارایی و فعالیت آنها با یکدیگر مقایسه شد. همچنین میزان لیچینگ گونه های فعال از سطح پایه کاتالیست و تاثیر این امر بر کیفیت محصولات حاصل از واکنش تران ساستریفیکاسیون بررسی شده است. هر دو کاتالیست کارایی و بازده خوبی از خود نشان دادند. بازده حاصل از واکنش با استفاده از کاتالیست 3 KOH/?-Al2O بیشتر از کاتالیست 2 CaO/SnO بود اما تعداد دفعات استفاده مجدد از کاتالیست 2 CaO/SnO از KOH/? Al2O3 بیشتر بود که این امر به دلیل لیچینگ کمتر کلسیم نسبت به پتاسیم است.با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که علاوه بر بازد هی واکنش، پایداری و قابلیت استفاده مجدد از کاتالیست بر انجام واکنش ترانس استریفیکاسیون موثراست.