27 شهریور 1400

علی ایزدبخش

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت کاتالیست نوری Ti-SBA-15 و استفاده از آن جهت تخریب ساختار فنل در آب
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کاتالیست نوری، تخریب فنل، TiO2 ، SBA-15
پژوهشگران علی ایزدبخش (نفر اول) ، محمد جواد دیانت (نفر دوم) ، حمید زیلویی (نفر سوم)

چکیده

در این پژوهش از SBA-15 به عنوان پایه کاتالیست نوری TiO2 استفاده شد و از کاتالیست های سااخته شاده آزمون های جذب و واجذب نیتروژن و UV-vis DRS گرفته شاد آزماون جاذب و واجاذب ن یتاروژن بارا ی Ti-SBA-15 نشان داد که این کاتالیست نوری دارای مساحت سطح m2g-1 ?4? اسات همننا ین آزماون UV-vis DRS نشان داد کاتالیست نوری ساخته شده در ناحیه فرابنفش فعال می شود از کاتالیست ناور ی سااخته شاده در آزمایش تخریب فنل استفاده شد و مشخص گردید که مقدار مناسب برای کاتالیست نوری Ti-SBA-15 معادل g l-1 1 است همننین مشخص شد با افزایش غلظت فنل توانایی کاتالیست نوری در تخریب فنل کاهش می یابد درنهایت بیشترین میزان تخریب فنل تحت شرایط غلظت اولیه فنل معادل mg l1?? -1 و مقادار کاتال یسات g l-1 1 بعد از h 4 برابر با ?2 / ?5 % بدست آمد