31 شهریور 1400

علی ایزدبخش

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
تبدیل گاز دی اکسید کربن به مواد شیمیایی با ارزش با استفاده از فتو کاتالیست نوری TiO2 اصلاح شده
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Photocatalyst, Titanium Dioxide, SBA-15, Carbon dioxide
پژوهشگران ناصر آزادپور (دانشجو) ، علی ایزدبخش (استاد راهنما) ، محمد جواد دیانت (استاد مشاور)

چکیده

در تبدیل دیاکسیدکربن به مواد شییمیایی بیا ارز ، ابتیدا شیرایط TiO2برای بررسی توانایی آزمایش انتخاب گردید. یک راکتور استوانهای مجهز به درب تفلونی و یک لامپ با تیابش ریرابنفش در مرکز راکتور به موازات آن آماده شد. درون راکتور سوسپانسیونی از آب و کاتالیست قرار گرریت. کاتالیستهای نوری ساخته شده، بصورت پودر استفاده شدند و برای پخش شدن آنها در محلول از نیز با گذر از یک ارشانه به شکل حبابهای ریز CO2همزن مغناطیسی استفاده گردید. جریان گاز درون راکتور وارد شد. طول موج لامپ استفاده شده به وسیلهی طیی سینا انیدازه گییری شید و 22 nm تیا 242 nmمشخص گردید که قدرت تابشی لامپ مورد استفاده در دامنه واقی شیده و 4 استفاده شد بیه Ti به عنوان پایه برای SBA-15 از TiO2 دارای تابش یکنواختی است. برای ساخت SBA این صورت که در هنگام ساخت به آن اضاره شد و کاتالیست نوری ساخته شده Ti - منب 15 Ti نام گذاری شد. آزمون جذب و واجذب نیتروژن برای Ti-SBA-15 - نشان داد کیه ایین SBA-15 مشخص CO2 است. پس از آزمایش تبدیل 848/1220 m2/gکاتالیست نوری دارای مساحت سطح میباشد. پیس از CO2 دارای توانایی خیلی کمی در تبدیل Ti-SBA-15گردید که کاتالیست نوری Cu آن کاتالیستهای نوری Ni - و Ti-SBA-15 - ساخته شدند و مشیخص گردیید کیه Ti-SBA-15 CO2 در تبیدیل Ti-SBA-15 موجب ارزایش توانیایی کاتالیسیت نیوری Ni و Cu استفاده از رلزات UV ،XRD میشود. از کاتالیستهای نیوری سیاخته شیده آزمیون - و جیذب و واجیذب Vis DRS نیتروژن نیز گررته شد. پس از آن از راکتور با جریان پیوسته اسیتفاده شید و بیه مسایسیه بیین آب خالص و محلول سود به عنوان ماده کاهنده پرداخته شد و مشخص گردید که در صورت استفاده از چندین برابر ارزایش مییابد. همچنین در آزمایش دیگری از راکتور CO2محلول سود، میزان تبدیل نیمهپیوسته استفاده شد و مشخص گردید در صورت استفاده از راکتیور نیمیهپیوسیته، محصیولات متنوعتر و با غلظت بالاتری تولید میشوند. در بخش آخر نیز از کاتالیستهای نوری ساخته شده در استفاده شد و مشیخص گردیید کیه CO2 راکتور نیمهپیوسته جهت بررسی توانایی آنها در تبدیل 2% کاتالیست نوری دارای توانایی بیشتری نسبت به بسییه کاتالیسیتهای نیوری Cu-Ti-SBA-15 میباشد