20 مرداد 1401
علي ايزدبخش

علی ایزدبخش

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 2607
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان Evaluation of K/SnO2 performance as a solid catalyst in the trans-esterification of a mixed plant oil
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis
شناسه DOI
پژوهشگران علی ایزدبخش (نفر اول) ، فاطمه گودرزی (نفر دوم)

چکیده

In this investigation, a heterogeneous acid–base catalyst for biodiesel production was synthesized by the impregnation method. Tin oxide as an acidic material was obtained by hydrolysis of tin di-chloride and followed by impregnation with K2CO3 solution. The temperature of 65 C, the methanol to oil molar ratio of 12:1, 3 wt% of catalyst in the reaction mixture, molar ratio of K:Sn = 2:1, the reaction time of 1.5 h were determined as the optimum conditions of trans-esterification reaction under studied conditions. The yield of reaction was calculated to be 97.5% under the optimum conditions. Reaching a high yield of 90% in a short time (30 min) of the trans-esterification reaction shows strong performance of the catalyst for biodiesel production. The advantages of using K/SnO2 catalyst were compared with the homogeneous catalyst KOH and heterogeneous catalyst K/c-Al2O3 and it was found that K/SnO2 catalyst has enhanced leaching stability compared to KOH and K/c-Al2O3 catalysts with less washing required for the methyl ester phase.