28 شهریور 1400

احمدرضا کهنسال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی دریا
تلفن: 07731222181
دانشکده: دانشکده مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
َAli Zeinabi, Ahmad Reza Kohansal (2020) Numerical modeling of sediment transport patterns under the effects of waves and tidal currents at Pars port complex inlet International Journal of Maritime Technology: 14; 33-40
2
Abbas Dashtimanesh, sasan tavakoli, Ahmad Reza Kohansal, , (2020) Numerical study on a heeled one-stepped boat moving forward in planing regime APPLIED OCEAN RESEARCH: ; ،
3
Abbas Dashtimanesh, , sasan tavakoli, Ahmad Reza Kohansal, (2019) Effects of step configuration on hydrodynamic performance of one- and doubled-stepped planing flat plates: A numerical simulation Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part M-Journal of Engineering for the Maritime Environment: ; 1،15
4
عباس دشتی منش، رضا خسروانی، احمدرضا کهنسال (1396) ارزیابی توانمندی روش شبکه متحرک برای تحلیل هیدرودینامیکی شناور پروازی تک پله ای دریا فنون: ; 47،58
5
بهاره برملا، احمدرضا کهنسال، عباس دشتی منش (1396) مطالعه عددی اثرات تغییر ارتفاع و موقعیت طولی پله، در یک ورق پروازی مهندسی دریا: ; 15،22
مقالات در همایش ها
1
محمد امین اصابت ، احمدرضا کهنسال، عباس دشتی منش (1397) مروری بر کاربردها و مطالعات پدیده های سوپرکاویتاسیون و هوادهی بیستمین همایش صنایع دریایی
2
محمدرضا فدوی، احمدرضا کهنسال (1396) طراحی و شبیه سازی عددی شناور دوزیست آبی- خاکی نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی
3
سیده زهرا پناه رضویان ، احمدرضا کهنسال، سجاد حاجی زاده (1396) بررسی رفتار شناور تریماران در آب آرام با استفاده از روش عددی نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی
4
احمدرضا کهنسال، سید مجتبی موسوی ، مهدی دریانورد (1394) طراحی هاورکرافت پرنده هفدهمین همایش صنایع دریایی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
امید فردی پور، حسن آبین، احمدرضا کهنسال، سجاد حاجی زاده، سیدرضا قریشی (1399) تاثیر موقعیت و قطر بریس ها بر روی حرکات یک سکوی نیمه مغروق
2
محمد امین اصابت ، احمدرضا کهنسال، عباس دشتی منش (1397) شبیه سازی عددی جریان اطراف هیدروفویل نیمه مغروق
3
4
محمد عزیزی، حسن آبین، احمدرضا کهنسال، عباس دشتی منش (1396) ساخت و شبیه سازی عددی یک شناور مسابقه ای در آب آرام
5
سیده زهرا پناه رضویان ، احمدرضا کهنسال، سجاد حاجی زاده (1396) تحلیل عددی اثرات چیدمان بدنه جانبی در شناور تریماران
6
محمدرضا فدوی، احمدرضا کهنسال (1396) مدل سازی و تحلیل عددی وسیله نقلیه دوزیست آبی - خاکی
7
رضا خسروانی، احمدرضا کهنسال، عباس دشتی منش (1395) مدلسازی عددی بدنه های پروازی پله دار با زاویه هیل غیر صفر در آب آرام
8
9
10
فاطمه ذوالفقارنسب، سعید کاظمی، احمدرضا کهنسال (1394) تحلیل هیدرودینامیکی سکوی اسپار
11
محمد آزادواری، سعید کاظمی، شهریار عصفوری، احمدرضا کهنسال (1394) مطالعه و توسعه یک طرح کارخانه کشتی سازی استاندارد برای صنعت دریایی ایران
12
بهاره برملا، احمدرضا کهنسال، عباس دشتی منش (1394) شبیه سازی عددی جریان سیال اطراف ورق پروازی پله دار
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!