02 آبان 1400
ابراهيم ستوده

ابراهیم ستوده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم شیلاتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی
تلفن: 09173740528
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
الشخصیات الغائبة فی القصص القرآنیة
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
the Holy Quran, story, components and elements, absent characters
پژوهشگران تمیمی حسین (دانشجو) ، سیدحیدر فرع شیرازی (استاد راهنما) ، ابراهیم ستوده (استاد راهنما) ، حسین مهتدی (استاد مشاور)

چکیده

شخصیت "از مهمترین عناصر موجود در داستان های قرآن می باشد. عنصر"شخصییتت " در کنار عناصر دیگر موجب آن شده که داستان های قیرآن بیی همتیا باشید از جنبیه هیای مختلف به یژه از نظر فنی بر داستان های بشری برتری بیابد. شخصیت ها بر اساس معیارهای مختلف ، انواع متفا تی دارند. بعضی از آنها نام شان به صورت اضی فتیه شیده ماننید نیام حضرت موسی )ع(، حضرت ابراهیم )ع( حضرت نوح )ع( اما بیشتر آنها نامشان به صیورت اض فته نشده فقط به صفات آنها ر ابط اجتماعی شان با عناصری مانند مکان زمیان ... با ر ش های ونا ونِ تعبیرات لفظی اشاره شده که ما آنها را "شخصییت هیای ااییب " نامیده ایم. این ونه شخصیت ها، دارای یژ ی ها، اهداف، شخصییت هیای مردانیه ز نانیه، حقیقی مجازی، منفی مثبت، پادشاه پیامبر مانند اینها هستند. ما نمونیه هیای جیالبی از داستان های قرآن که در این رابطه کمتر به آنها پرداخته شده، مورد بحی بررسیی تح لیی قرار داده ایم. شخصیت های مبهم ناشناخته ای که پیشینیان در آثارشان اشاره ای ذرا به آنها داشته اند. همچنین به ترسیم جدا ل آمارهایی از کلمات اشتقاق یافتیه "داسیتان " دلالیت های آن بعضی از انواع شخصیت های اایب، پرداخته ایم. این نوع شخصیت ها با جود اینکه به نام آنها اشاره نشده لی جایگاه زیادی را در داستان های قرآنی به خود اختصاص داده است، نام نبردن از آنها از جایگاه نقش آنها نمیی کاهید، بدلی اینکه ما بعضی از آنها را دارای نقش های کلیدی یافتیم، مانند اصحاب کهف صیاحبان باغ، نقش های اصلی مختص شخصیت های مردانه است شخصیت های زنانه دارای نقش های ثانوی هستند، نام نبردن از این نوع شخصیت دلایلی دارد، از جمله عدم تعیدد شخصییت در داستان بویژه ا ر در داستان تعدادی از شخصیت های هم پیمان باشند، مانند برادران یوسف اصحاب کهف، در بعضی ا قات عدم امکان مواجه شدن نامها با تفسیرهای دیگر، میا بیه این مورد در داستان های اه بیت )ع( اشاره کرده ایم.