02 آبان 1400
ابراهيم ستوده

ابراهیم ستوده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم شیلاتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی
تلفن: 09173740528
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان اثرات درجه حرارت هاي مختلف آب بر عملكرد رشد، تركيب بيوشيميايي لاشه و شاخص هاي خوني ماهي سي باس آسيايي (Lates calcarifer)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله علوم و فنون شیلات
شناسه DOI
پژوهشگران ابراهیم ستوده (نفر اول) ، ایمان ناصری فرد (نفر دوم) ، امین اوجی فرد (نفر سوم) ، وحید مرشدی (نفر چهارم)

چکیده

تحقیق حاضر جهت بررسی اثرات درجه حرارت های مختلف بر عملکرد رشد، ترکیب شیمیایی لاشه و فاکتورهای خونی ماهی سی باس آسیایی با میانگین وزن اولیه 2±75 گرم انجام شد. در این آزمایش از سه تیمار درجه حرارت 20، 27 و 33 درجه سانتیگراد با سه تکرار به مدت 6 هفته استفاده شد. در پایان دوره آزمایش میانگین وزن نهایی در تیمار 27 درجه سانتیگراد به طور معنی داری نسبت به دو تیمار دیگر بالاتر بود (P<0.05). شاخص های ضریب رشد ویژه، درصد افزایش وزن، مصرف غذا و بازده پروتئین در دو تیمار 27 و 33 درجه سانتیگراد نبست به تیمار 20 درجه سانتیگراد به طور معنی داری بالاتر به دست آمد (P<0.05). نتایج پارامترهای خون شناسی نشان داد که بین پارامترهای اندازه گیری شده شامل گلبولهای سفید و قرمز، هماتوکریت و هموگلوبین تنها تعداد گلبولهای سفید و هموگلوبین با افزایش دما افزایش یافته و بیشترین میزان آن در دمای 33 درجه سانتی گراد مشاهده که این افزایش نسبت به تیمار 20 درجه سانتیگراد معنی دار بود (05/0P<). ترکیبات بیوشیمیایی لاشه (چربی، پروتئین، خاکستر و رطوبت) در بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری نداشتند (05/0P<). در مجموع نتایج این مطالعه نشان می دهد که برای پرورش ماهی سی باس آسیایی در آب دریا درجه حرارت های بالاتر از 27 درجه سانتیگراد مناسب می باشد.