02 آبان 1400
ابراهيم ستوده

ابراهیم ستوده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم شیلاتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی
تلفن: 09173740528
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

چکیده

یک آزمایش 8 هفته ای به منظور تعیین مقدار مناسب جایگزینی پودر ماهی جیره با پودر سوسک زرد (Tenebrio molitor) جهت ارزیابی اثر آن بر عملکرد رشد، شاخص های خونی و پاسخ های ایمنی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انجام شد. 5 جیره با میزان نیتروژن و چربی یکسان با سطوح جایگزینی 0 درصد (شاهد)، 25 درصد (TM25)، 50 درصد (TM50)، 75 درصد (TM75) و 100 درصد (TM100) پودر ماهی با پودر سوسک زرد فرموله شدند. هر جیره به طور تصادفی در سه تکرار با 20 قطعه بچه ماهی با میانگین وزن اولیه 5/0±10 گرم تقسیم بندی گردید (مجموعاً 300 بچه ماهی). در پایان آزمایش نتایج نشان داد که میانگین وزن نهایی بچه ماهیان تغذیه شده با جیره-های شاهد (7/0±7/41 گرم) و جیره حاوی 25 درصد (1/2±1/43 گرم) پودر لارو سوسک زرد به طور معنی داری نسبت به سایر تیمارها بالاتر بود (05/0>p). پایین ترین میزان ضریب تبدیل غذایی در تیمار شاهد (1/0±76/0) مشاهده شد که نسبت به تیمار 70 درصد (06/0±93/0) اختلاف معنی داری داشت (05/0>p). درصد افزایش وزن ماهیان با افزایش میزان پودر سوسک زرد در جیره کاهش نشان داد. تعداد سلول های قرمز خون تحت تأثیر سوسک زرد قرار نگرفت، اما میزان هموگلوبین و هماتوکریت با افزایش سطح سوسک زرد کاهش یافتند (05/0>p).