16 آذر 1400

اسماعیل تماری

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: شیمی تجزیه
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری مقایسه ای همزمان برخی از هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای به وسیله یسورفاکتانت ها بعد از استخراج نانو مغناطیس توسط روش تبدیل موجک پیوسته
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Aromatic hydrocarbons
پژوهشگران بهروزی امنه (دانشجو) ، مریم عباسی طریقت (استاد راهنما) ، خسرو محمدی (استاد مشاور) ، اسماعیل تماری (استاد مشاور)

چکیده

اندازه گیری مقایسه ای همزمان برخی از هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای به وسیله ی سورفاکتانت ها بعد از استخراج نانو مغناطیس توسط روش تبدیل موجک پیوسته