05 مهر 1400

فاضل شجاعی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی شیمی-شیمی فیزیک ، دانشگاه ملی چانبوک ، کره جنوبی (1391 - 1395)
  • فوق لیسانس شیمی-شیمی فیزیک ، تحصبلات تکمیلی در علوم پایه زنجان ، ایران (1388 - 1391)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Bohayra Mortazavi, Brahmanandam Javvaji, Fazel Shojaei, , Alexander V. Shapeev, (2021) Exceptional piezoelectricity, high thermal conductivity and stiffness and promising photocatalysis in two-dimensional MoSi2N4 family confirmed by first-principles Nano Energy: 82; 105716-...
2
Bohayra Mortazavi, Fazel Shojaei, Masoud Shahrokhi, Maryam Azizi, , Alexander V. Shapeev, (2020) Nanoporous C3N4, C3N5 and C3N6 nanosheets; novel strong semiconductors with low thermal conductivities and appealing optical/electronic properties CARBON: 167; 40-50
3
Bohayra Mortazavi, Fazel Shojaei, Brahmanandam Javvaji, Maryam Azizi, Haifei Zhan, , (2020) First-principles investigation of mechanical, electronic and optical properties of H-, F- and Cl-diamane APPLIED SURFACE SCIENCE: 528; 147035-...
4
Mostafa Raeisi, Bohayra Mortazavi, Evgeny V Podryabinkin, Fazel Shojaei, , Alexander V. Shapeev (2020) High thermal conductivity in semiconducting Janus and non-Janus diamanes CARBON: 167; 51-61
5
Asadollah Bafekry, Fazel Shojaei, Mohammed M. Obeid, Mitra Ghergherehchi, Chuong V. Nguyen, Mohammad Oskouian (2020) پیشنویس مقاله چاپ شده ثبت شده در 1399/10/28 1:12:1 ق.ظ RSC Advances: 10; 31894-31900
6
Asadollah Bafekry, Fazel Shojaei, Doh M Hoat, Masoud Shahrokhi, Mitra Ghergherehchi, Chuong V. Nguyen (2020) The mechanical, electronic, optical and thermoelectric properties of two-dimensional honeycomb-like of XSb (X = Si, Ge, Sn) monolayers: a first-principles calculations RSC Advances: 10; 30398-30405
7
8
Bohayra Mortazavi, Fazel Shojaei, Maryam Azizi, , (2020) As 2 S 3, As 2 Se 3 and As 2 Te 3 nanosheets: superstretchable semiconductors with anisotropic carrier mobilities and optical properties Journal of Materials Chemistry C: ; 2400،2410
9
10
Fazel Shojaei, Hong Seok Kang (2015) Electronic Structure and Carrier Mobility of Two-Dimensional α Arsenic Phosphide Journal of Physical Chemistry C: 119; 20210-20216
11
Fazel Shojaei, Hong Seok Kang (2015) Stability and electronic structures of triazine-based carbon nitride nanotubes RSC Advances: 5; 10892-10898
12
Fazel Shojaei, Hong Seok Kang (2014) Continuous Tuning of Band Gap for π-Conjugated Ni Bis(dithiolene) Complex Bilayer Journal of Physical Chemistry C: 118; 25626-25632
13
Fazel Shojaei, Jae Ryang Hahn, Hong Seok Kang (2014) Mechanical and Electronic Properties of π-Conjugated Metal Bis(dithiolene) Complex Sheets CHEMISTRY OF MATERIALS: 26; 2967-2974
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!