05 مهر 1400

علی باقری بردی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 09125888130
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Ali Bagheri-Bardi, Gholam Hossein Esslamzadeh, Mahtab Sabzevari (2021) Wold-type decomposition of semigroups of isometries in Baer ⁎-rings BULLETIN DES SCIENCES MATHEMATIQUES: 172; 1-14
2
Ali Bagheri-Bardi, Zbigniew Burdak, Akram Elyaspour (2021) The role of the algebraic structure in Wold-type decomposition FORUM MATHEMATICUM: 33; 1033-1049
3
, Ali Bagheri-Bardi, Farkhondeh Takhteh (2020) Four Algorithms to Produce Approximate K-Dual Frames Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science: 44; 459-464
4
, Ali Bagheri-Bardi (2020) E-integrability of trace-class operator-valued functions POSITIVITY: ; 1،11
5
Ali Bagheri-Bardi, , (2019) The role of algebraic structure in the invariant subspace theory LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS: ; 102،1018
6
, Ali Bagheri-Bardi, Farkhondeh Takhteh (2019) Four Algorithms to Produce Approximate K-Dual Frames Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science: ; 1،10
7
Ali Bagheri-Bardi (2019) Vector-valued measurable functions TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS: ; 1،8
8
شبنم قایدی، احمد شیرزادی، منصور صفرپور، علی باقری بردی (1397) جوابهای عددی یک مدل ریاضی از دینامیک پلانکتون اکسیژن با استفاده از یک روش بدون شبکه مدل سازی پیشرفته ریاضی: ; 74،93
9
Ali Bagheri-Bardi, (2018) An Extension of Egoroff ’s and Lusin’s Theorems in Operator-valued Case Filomat: ; 4418،4413
10
Ali Bagheri-Bardi, , , (2018) An extension of Riesz dual pairing in non-commutative functional analysis COLLOQUIUM MATHEMATICUM: ; 147،155
11
Ali Bagheri-Bardi, (2017) Borel structures coming from various topologies on B(H) PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICAL SCIENCES: ; 7،12
12
Ali Bagheri-Bardi, , (2017) Wold-type decompositions in Baer -rings LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS: ; 117،133
13
Ali Bagheri-Bardi (2015) Operator-valued measurable functions BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN: ; 159،163
14
Ali Bagheri-Bardi (2015) GENERALIZED FOURIER-STIELTJES ALGEBRA TSUKUBA JOURNAL OF MATHEMATICS: ; 15،28
15
Ali Bagheri-Bardi (2010) OPERATOR-VALUED CONVOLUTION ALGEBRAS HOUSTON JOURNAL OF MATHEMATICS: ; 1036،1023
16
Ali Bagheri-Bardi (2009) An approach to Gelfand theory for arbitrary Banach algebras BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN: ; 646،637
مقالات در همایش ها
1
علی باقری بردی، مینو خوش اقبال قره بایی (1395) مقایسه سیگما جبرهای تولید شده توسد تعدادی توپولوژی در B(H 47 امین کنفرانس سالانه ریاضی ایران
2
علی باقری بردی، مینو خوش اقبال قره بایی (1395) چند قضیه اساسی در نظریه اندازه عملگر مقدار چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک
3
علی باقری بردی (1390) یک گسترش از جبرهای فوریه استیلتجس نظریه عملگرها و کاربردها
4
علی باقری بردی (1389) ماتریسهای نامتنهای روی جبرهای کاملا انقباضی مباحثی روی جبرهای عمگری و بعضی کاربردهای آنها
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
لیلا رحمانیان، علی باقری بردی (1399) ثابت اویلر: کار و دستاوردهای جدید اویلر
2
سمیه جوانی، علی باقری بردی، طاهر یزدان پناه، فرخنده تخته (1399) تحلیل هایی از ساختار k-قاب و k--دوگان های قاب
3
فاطمه بهادری، رضا دیانت، طاهر یزدان پناه، علی باقری بردی (1398) بررسی ویژگی های فضای رامانوجان در چارچوب پردازش سیگنال
4
نیلوفر جمشیدی، علی باقری بردی، حسین حسین زاده (1397) تجزیه و تحلیل راس-فرکانس بروی گرافها
5
اکرم الیاس پور ، طاهر یزدان پناه، علی باقری بردی (1396) یک رهیافت جبری برای نظریه ساختار در B(H)
6
مینو خوش اقبال قره بایی ، علی باقری بردی، طاهر یزدان پناه (1396) رهیافتی بر نظریه اندازه عملگر مقدار
7
عاطفه عبادی، علی باقری بردی، رضا شرف دینی (1396) کاشی کاری فضاهای نرم دار با مجموعه های خاص
8
عاطفه عبادی، علی باقری بردی، رضا شرف دینی (1396) کاشی کاری فضاهای نرم دار با مجموعه های خاص
9
شهین هاشمی زاده ، علی باقری بردی، مجتبی علیشاهی، مهرداد کاروان جهرمی (1394) بررسی برخی از شاخصهای تفاوت بین عملگرهای توپلیتز ابر نرمال و زیر نرمال
10
محمد جابری، علی باقری بردی، محمود نیاد، خسرو محمدی (1394) بررسی سینتیک و ترمودینامیک جذب یون روی به وسیله ی جلبک قهوه ای پادینا بورگسینی
11
امیره شریفی، علی باقری بردی، طاهر یزدان پناه (1394) تحلیل ساختار عملگرهای توپلیتز بلوکی ابرنرمال
12
جدید عباس، شهریار عصفوری، مهرداد کاروان جهرمی، علی باقری بردی (1394) I-فضاها، فضاهای توپولوژیک نودک و فشرده سازیها
13
محمد رشیپور، محسن عباسی، علی باقری بردی، طاهر یزدان پناه (1393) توابع تحلیلی ناجابجایی روی گوی واحد B(H
14
لیلا بنازاده، علی باقری بردی، طاهر یزدان پناه (1393) تجزیه فریمها به مجمو عه های مستقل خطی
15
شکیبا خلت، علی باقری بردی، طاهر یزدان پناه (1393) تقریب متقارن فریمها و پایه ها در فضای هیلبرت
16
مصطفی رمضانپور، عالی حسینی، علی باقری بردی، اکبر عباس زاده (1392) بیولوژی تولیدمثل و عادات تغذیه ایی ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) در خلیج فارس (استان بوشهر)
17
18
مهدیان رخسانه، مهرداد کاروان جهرمی، علی باقری بردی (1389) بعد در فریم های جبری و کاربرد آنها در فریم های متشکل از ایده آلهای حلقه ی توابع پیوسته
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!