16 آذر 1400

حسن حبیبی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: دامپزشکی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر سطوح مختلف عصاره رازیانه (Foeniculum vulgare) بر شاخص های رشد، کارایی، تغذیه و بازماندگی بچه ماهیان ماهی قزل آلای رنگین کمان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
عصاره رازیانه، عملکرد رشد، قزل آلای رنگین کمان، گیاهان دارویی
پژوهشگران ابراهیم ستوده (نفر اول) ، مرضیه جعفری (نفر دوم) ، فاطمه مردانی (نفر سوم) ، حسن حبیبی (نفر چهارم) ، نجمه قحطان (نفر پنجم)

چکیده

در سالیان اخیر علاقه مندی به استفاده از گیاهان دارویی به عنوان محرک ایمنی جهت افزایش پاسخهای ایمنی و مقاومت در برابر بیماری در ماهیان پرورشی افزایش یافته است. به نظر میرسد با توجه به دسترسی آسان، ارزان و سازگار با محیط زیست بودن، گیاهان دارویی و محصولات مشتق شده از این گیاهان میتواند به عنوان یک منبع مولکولهای زیست فعال مورد استفاده قرار گیرند .در این مطالعه اثرات تغذیه ای سطوح مختلف عصاره رازیانه ( Foeniculum Oncorhynchus mykiss بر عملکرد رشد تغذیه و بازماندگی بر بچه ماهیان قزل الای رنگین کمان vulgare) )) گرم در سه 2/6±0/3 مورد بررسی قرارگفت. برای این منظور بچه ماهیان قزل الای رنگین کمان با میانگین وزن اولیه گرم بر کیلوگرم گیاه رازیانه و یک گروه شاهد (هر کدام با سه تکرار) به مدت چهار 0/4 و 0/2 ،0/1 تیمار حاوی عصاره . فاکتورهای رشد مقایسه و تلفات طول دوره نیز بین تیمارها بررسی گردید ، هفته تغذیه شدند. در انتهای دوره آزمایش درصد می باشد. میانگین 100 نتایج این تحقیق نشان داد میزان بازماندگی در تیمارهای حاوی عصاره و گروه شاهد گرم بر کیلوگرم عصاره رازیانه به طور معنی داری نسبت به سایر 0/4 وزن نهایی گروه تغذیه شده با جیره حاوی ( مشاهده شد 0/4 و 0/1 تیمارها پکمتر بود. کمترین و بشترین ضریب تبدیل غذایی به ترتیب در تیمار p<0.05)