20 مرداد 1401
حسن حبيبي

حسن حبیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: دکترای تخصصی / دامپزشکی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان پاسخ هاي ايمني غير اختصاصي، فعاليت آنزيم هاي گوارشي و تركيبات شيميايي بدن ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) تغذيه شده با جيره هاي حاوي نانوذرات سولفات منگنز
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
مکمل غذایی، نانو ذره، تغذیه، لیزوزیم، کمپلمان
مجله پژوهشهای جانوری
شناسه DOI
پژوهشگران ابراهیم ستوده (نفر اول) ، افسانه امیری بهروسی (نفر دوم) ، رعنا بهادری (نفر سوم) ، حسن حبیبی (نفر چهارم) ، سالم مرمضی (نفر پنجم)

چکیده

اثرات نانو ذرات سولفات منگنز (MnSo4) جیره بر فعالیت آنزیم های گوارشی، پاسخ ایمنی غیراختصاصی و ترکیبات شیمیایی بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 400 قطعه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن اولیه 1/0±8/0 گرم در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تیمار با 3 تکرار درون آکواریوم ها تقسیم شدند. ماهیان مورد آزمایش با جیره های مختلف شامل جیره شاهد (فاقد منگنز)، جیره حاوی منگنز غیرنانو (Mn-M)، جیره حاوی نانو منگنز با میزان 10 mg/kg (Mn-N10)، جیره حاوی نانو منگنز با میزان 15mg/kg (Mn-N15) به مدت 6 هفته تغذیه شدند. نتایج نشان داد میانگین وزن نهایی بچه ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد (فاقد منگنز) در مقایسه با گروه های تغذیه شده با جیره های حاوی نانو منگنز به طور معنی داری کمتر است (P<0.05). فعالیت لیزوزیم پلاسمای بچه ماهیان تغذیه شده با جیره های حاوی نانو منگنز نسبت به بچه ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد به طور معنی داری بالاتر بود (P<0.05). فعالیت کمپلمان در تیمار Mn-M نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری بالاتر بود (P<0.05). میزان پروتئین خام لاشه بچه ماهیان تغذیه شده با جیره های حاوی منگنز (به شکل نانو ذره و غیرنانو) نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری بیشتر به دست آمد (P>0.05). فعالیت آنزیم های گوارشی بچه ماهیان مورد مطالعه اختلاف آماری معنی داری نشان نداند (P>0.05). در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد نانو ذرات منگنز به جیره تاثیر معنی داری بر فعالیت آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان ندارد، اما برخی از پاسخ های ایمنی این گونه را تحت تاثیر قرار می دهد.