31 شهریور 1400

حسن حبیبی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: دامپزشکی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز سبز نانوذرات فلزی (مس و روتنیوم) به کمک سدیم آلژینات استخراج شده ازجلبک بومی خلیج فارس و بررسی برخی خواص زیست پزشکی و کاتالیزوری آنها
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
سنتز سبز، سدیم آلژینات، جلبک، باکتری، خلیج فارس، آمیدها
پژوهشگران صنم منصوری نژاد (دانشجو) ، داریوش صابری (استاد راهنما) ، احمد شادی (استاد راهنما) ، حسن حبیبی (استاد مشاور)

چکیده

در پژوهش حاضر، سدیم آلژینات استخراج شده از جلبک قهوه ای سارگاسوم به عنوان پایدار کننده و پوشش دهنده نانوذرات اکسید مس (II) و در نتیجه تشکیل نانوکامپوزیت مس اکسید-سدیم آلژینات مورد استفاده قرار گرفت. برای این منظور جلبک قهوه ای سارگاسوم از خلیج فارس سواحل بوشهر جمع آوری شد و سدیم آلژینات موجود در آن استخراج گردید. مس (II) سولفات 5 آبه به عنوان پیش ماده مس و سود به عنوان محرک تشکیل مس اکسید از مس سولفات به کار گرفته شد. تأیید سنتز نانوکامپوزیت و بررسی خواص و ویژگی های ظاهری آنها بوسیله آنالیز های طیف سنجی مادون قرمز (FTIR)، پراش اشعه ایکس (XRD)، طیف سنجی جذبی مرئی- فرابنفش (UV-VIS)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، و آنالیز BET انجام گرفت. تصویر TEM ثبت شده از نانوکامپوزیت نشان داد که نانوذرات مس اکسید حدود 40 نانومتر است که بوسیله لایه ای از سدیم آلژینات با ضخامت تقریبی 8 نانومتر بخوبی احاطه شده و همین عامل، پراکندگی بسیار خوب ذرات را به همراه داشته است. نمودار بدست آمده از آنالیز اشعه ایکس نیز وجود نانو ذرات اکسید مس (II) را تأیید نمود. ویژگی های ضدباکتریایی نانوکامپوزیت سنتز شده از طریق آزمون های انتشار دیسک، حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) روی باکتری های گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استرپتوکوکوس پیوژنز و باکتری های گرم منفی سودوموناس آئروژینوزا و کلبسیلا پنومونیه مطالعه شد. بررسیها نشاد داد که بیشترین خاصیت ضد باکتریایی مربوط به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با قطر هاله عدم رشد 76/1 می باشد. همچنین کمترین مقدار MIC (g/mL 08/2) برای باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و بیشترین مقدار آن (g/mL 66/16) برای باکتری سودوموناس آئروژینوزا بود. به طور کلی نتایج بررسی کنونی نشان داد که ترکیب زیستی سدیم آلژینات جداسازی شده از جلبک سارگاسوم می تواند روی اندازه، ریخت شناسی، واکنش پذیری و اثرات زیست پزشکی نانوذرات سنتز شده تأثیرگذار باشد. همچنین فعالیت کاتالیزوری نانوکامپوزیت سنتز شده در واکنش آمیددار کردن اکسایشی کربوکسیلیک اسیدها با فرمآمید ها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج رضایت بخشی حاصل گردید. در مجاورت نانوکامپوزیت به عنوان کاتالیزور، مشتقات مختلفی از آمید ها با بازده عالی سنتز شدند