11 آذر 1400

حسن حبیبی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: دامپزشکی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر عصاره هیدروالکلی رزماری (Rosmarinus officinalis) بر شاخص های شیمیایی، میکروبی و حسی فیله ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) طی نگهداری در یخچال (4 درجه سانتیگراد)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
رزماری، هامور ، عصاره هیدروالکلی، شمارش باکتریایی، آنالیز حسی
پژوهشگران ناروئی مریم (دانشجو) ، امین اوجی فرد (استاد راهنما) ، حسن حبیبی (استاد مشاور) ، دارا باقری (استاد مشاور)

چکیده

جهت بررسی عصاره هیدروالکلی رزماری (Rosmarinus officinalis) بر شاخص های شیمیایی، میکروبی و حسی ماهی هامور (Epinephelus coioides) در شرایط نگهداری یخچال از چهار تیمار شامل: گروه شاهد (بدون پوشش)، فیله پوشش داده شده با رزماری 1/0، 2/0 و 4/0 درصد استفاده شد. آزمایش های کنترل کیفیت از جمله شاخص های شیمیایی: pH، عدد پراکسید، TVN (بازهای ازته فرار) و TBA (تیوباربیتوریک اسید)؛ شاخص های میکروبی: شمارش باکتری های کل، باکتری های سرمادوست و کلی فرم ها؛ شاخص های حسی: رنگ، بو، طعم و بافت، هر 5 روز برای مدت 15 روز سنجش شد. بطور کلی همه شاخص ها بطور معنی داری طی نگهداری افزایش یافت (05/0 p <). شاخص های شیمیایی و میکروبی در تیمار2/0 و 4/0 درصد رزماری بطور معنی داری کمتر از گروه شاهد و تیمار 1/0 بود (05/0 p <). در ارتباط با آنالیز حسی؛ تیمار 2/0 درصد رزماری بهترین وضعیت را نشان داد (05/0 p <). بطور کلی تیمارهای حاوی عصاره هیدروالکلی رزماری کیفیت بهتری را در مقایسه با گروه شاهد ایجاد کردند و عمر ماندگاری بیشتر محصول را موجب شدند.