02 آبان 1400

حمید شاهبندرزاده

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: مدیریت صنعتی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی مدلی به منظور شناسایی و پایش عوامل موثر بر مدیریت شهرهای بحران زده( مورد مطالعه مدیریت بحران زلزله)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
:مدیریت بحران،زلزله، پایش بحران، تئوری مطلوبیت چندشاخصه(MAUT،) روش محاسبه وزناز طریق همبستگی بین معیارها (CRITIC
پژوهشگران شهلا جمالی (دانشجو) ، حمید شاهبندرزاده (استاد راهنما) ، احمد قربان پور (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: در این پژوهش، مدلی به منظور شناسایی و پایش عوامل موثر بر مدیریت (اداره و کنترل) شهرهایبحرانزده ارائه میگردد و پس از آن با بررسی و شناسایی شاخصهای موثربر مدیریت بحران و همچنین گزینههای پیشنهادی، با استفاده از تکنیک 9MAUTبه اولویتبندی گزینههای موجود بر اساس شاخص-ها پرداخته شدهو در نهایت مطلوبیت هر گزینه سنجیده میشود.هدف:هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر پایش،در دو بخش حین و پس از بحران میباشد.روششناسی:پژوهش حاضر، یک پژوهشتوصیفی-پیمایشی میباشد، همچنین از نظر نوع داده،کمی-کیفیاست و از نظر هدف توسعهایمیباشد. ابتدا با توجه به ادبیات نظری و مراجعه به متخصصان شاخصهای موثر حین و پس از زلزله شناسایی شده و براساس آن مدل مفهومی طراحی گردید. جامعهیآماریپژوهش شامل 91نفر از متخصصین و کارشناسان مرتبط با حوزهی مدیریت بحران میباشند. روش نمونهگیری نیز هدفمند وبه صورت قضاوتیو از نوع گلولهبرفیمیباشد. در این راستابا طراحیپرسشنامه و با بهرهگیری از نظر استادراهنما ومتخصصین حوزهی مدیریت بحران، اقدام به جمعآوری دادههای مورد نیاز گردید.یافتهها:با جمعآوری دادهها و استفاده از رهیافتها و روشهایی که برای محاسبهی وزن مربوط به شاخصها بود بوسیلهی روش MAUTبه بررسی گزینهها پرداخته شد. یافتهها نشان دادند که شاخص-های دوری از نواحی ناایمن(مانند بافتهای فرسوده)، دسترسی به مراکز آموزشی و دسترسی به ایستگاه آتشنشانی به ترتیب از اهمیت بالاتری برخوردار هستند. در بحث مکانگزینی مراکز پاسخ نیز مکانهای فاز2پارک امام علی، پایگاه هوایی و دریایی و شهرک نیایش به دلیل دارا بودن رتبهی بالاتر، از اسکان موقت مطلوبتری در شرایط بحران زلزله برخوردار هستند. نتیجهگیری:برحسبیافتههای این پژوهش که نقاط بحرانخیز و مکانهای مناسب برای اسکان زلزله-زدگان با فنون تصمیمگیری مشخص شده است،سازمانهای مدیریت بحران و هلال احمر خواهند توانست از مکانیابیهای متناسب با بحران منطقه که توسط این پژوهش مشخص شده است در برنامههای آتی خود استفاده کنندو به بررسیهای کارشناسانهیخود اضافه نمایند