27 شهریور 1400

محمدامین کهن مو

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: زراعت
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر جاسمونیک اسید بر صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی بابونه(Matricaria chamomilla L) در شرایط تنش گرمایی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
German Chamomile, Heat stress, Jasmonic acid, Salycilic acid
پژوهشگران زینب باقری کاهکش (نفر اول) ، محمد مدرسی (نفر دوم) ، محمدامین کهن مو (نفر سوم)

چکیده

تنش گرما مهمترین عامل موثر بر سرعت نمو گیاه است که سبب می شود سرعت رشد و نمو تا حدودی افزایش و بعد از آن کاهش یابد. با توجه به نقش تعدیل کنندگی تنش گرما توسط هورمون های گیاهی؛ در این تحقیق اثر جاسمونیک اسید بر روی خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاه بابونه آلمانی در شرایط تنش گرمایی طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار 1و 2میلیگرم بر لیتر( /5 ، 1 ، اجرا شده است. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح جاسمونیک اسید) 0 استفاده شده است. تاریخ کاشت به نحوی تنظیم شده بود که بیشتر مراحل رشد گیاه و دوره کامل گل دهی در مواجه با تنش گرمایی قرار گیرد. صفات مورفولوژیک شامل وزن خشک گل ، وزن تر گل، قطر گل و ارتفاع گیاه و صفات بیوشیمیایی شامل درصد اسانس و درصد کامازولن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان 7( و کمترین آن در تیمار / داد که بیشترین درصد کامازولن در سطح 2 میلی گرم بر لیتر جاسمونیک اسید) 31 0درصد( و کمترین مقدارآن / 1میلی گرم بر لیتر) 84 / 3( و همچنین بیشترین بازده اسانس در سطح 5 / شاهد) 55 0 درصد( مشاهده شد. / در تیمار شاهد) 33