18 مرداد 1401
محمدامين كهن مو

محمدامین کهن مو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زراعت
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های خیار نسبت به مگس مینوز برگ سبزی Liriomyza sativae Blanchard تحت تاثیر هورمون جاسمونیک اسید
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
593
پژوهشگران مهرانگیز دوستکام (دانشجو) ، محمد مدرسی (استاد راهنما) ، فریبا سهرابی (استاد راهنما) ، محمدامین کهن مو (استاد مشاور)

چکیده

0