08 آذر 1401

لیلا مفتون آزاد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, Leila Maftoon-Azad, Tahmineh Jalali (2022) How Ionic Structure Governs Bulk Properties: Charge Lever Moments of Alicyclic Ionic Liquids utilized in Lithium Metal Batteries JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY: 169; 070521
2
3
4
5
Leila Maftoon-Azad (2015) Investigation of Thermodynamic Properties of Heavy Metals from Melting and Critical Point Properties IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION: ; ،
6
Leila Maftoon-Azad, , (2015) A perturbed hard sphere chain equation of state for refrigerants JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: ; ،
7
Leila Maftoon-Azad, (2015) An analytical equation of state for water and aliphatic alcohols JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: ; ،
8
Leila Maftoon-Azad, (2014) A Perturbed Hard Sphere Chain Equation of State: Prediction from Boiling Point Constants PHYSICS AND CHEMISTRY OF LIQUIDS: ; ،
9
Leila Maftoon-Azad, Hossein Eslami, Ali Boushehri (2007) A Perturbed Hard Sphere Equation of State for Alkali Metal FLUID PHASE EQUILIBRIA: 263; 1-5
10
Leila Maftoon-Azad, Ali Boushehri (2006) Equation of State for Aluminum JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF JAPAN: 39; 111-113
11
Leila Maftoon-Azad, Mitra Javanmardi, Ali Boushehri (2005) An Analytical Equation of State for some Liquuid Refrigerants FLUID PHASE EQUILIBRIA: 236; 237-240
12
Hossein Eslami, Leila Maftoon-Azad, Ali Boushehri (2004) Equation of State for Alkaline Earth Metals: Prediction from Boiling Point Constants JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF JAPAN: 37; 871-874
13
Leila Maftoon-Azad, Ali Boushehri (2004) An Analytical Equation of State for some Saturated Liquid Metals INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS: 25; 893-899
14
Jalil Moghadasi, Ali Boushehri, Leila Maftoon-Azad, Hossein Eslami (2004) An Analytical Equation of State for Molten Alkaline Earth Metals from Surface Tension INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS: 25; 901-908
15
Jalil Moghadasi, Leila Maftoon-Azad, Ali Boushehri, Hossein Eslami (2004) Equation of State for Molten Alkaline Earth Metals from the Heat of Vaporization HIGH TEMPERATURES-HIGH PRESSURES: 35/36; 447-451
مقالات در همایش ها
1
2
3
لیلا مفتون آزاد، فریبا نظری (1393) برهمکنشهای کاتیون، آنیون لیتیم و کاتیون لیتیم در مایعات یونی حلقوی آلیفاتیک پیرولیدیوم ان تی اف2 . چهارمین کارگاه و کنفرانس شیمی نظری و محاسباتی ایران
4
لیلا مفتون آزاد (1392) بررسی ترموفیزیکی سرب و آلیژهای سرب بیسموت و سرب لیتیم شانزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
سید رضا موسوی ، فرخنده مظفری، لیلا مفتون آزاد (1397) معادله حالت اختلال یافته زنجیره کره سخت با استفاده از آنتالپی تبخیر
2
3
4
علی غریبی، حسین اسلامی، لیلا مفتون آزاد (1394) شبیه سازی دینامیک مولکولی تشکیل و پایداری نانوخوشه های سدیم
5
محمد یحیوی، حسین اسلامی، لیلا مفتون آزاد (1392) شبیه سازی دینامیک مولکولی جیوه
6
شهرزاد الیاسی، لیلا مفتون آزاد، حسین اسلامی (1390) معادله حالت تحلیلی برای الکلها
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!