06 آبان 1400

محمود ملکوتی علون آبادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 07731222425
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل غیرخطی تیرهای بتن مسلح با در نظر گرفتن اندرکنش بتن و میلگرد و تمرکز بر اثر تغییر شکل های برشی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
تحلیل غیر خطی، تیر عمیق، تنش کرنش برشی، اندرکنش میلگرد و بتن، تغییر شکل برشی، MCFT
پژوهشگران سعید جاویدی (نفر اول) ، سیدشاکر هاشمی (نفر دوم) ، محمود ملکوتی علون آبادی (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله به تحلیل غیر خطی تیرهای عمیق بتن مسلح با تکیهگاه ساده پرداخته شده است. بدلیل حساسیت بالای رفتار این نوع تیرها به اثر تغییرشکلهای برشی، با تمرکز بر مدل رفتاری تنش-کرنش برشی و در نظر گرفتن اندرکنش بین مدلسازی و بارگذاری شده و نتایج تحلیل عددی با MATLAB بتن و میلگرد، یک نمونه تیر به صورت عددی در نرمافزار رفتار تجربی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند. در مدلسازی، تیر عمیق به چند زیر المان کوچکتر تقسیم شده که هر زیر المان از بخش بتنی و میلگردها تشکیل شده است. به جهت اعمال اندرکنش بتن و میلگرد، به هر میلگرد درجه آزادی جداگانه اختصاص داده شده است تا شرایط لغزش بین بتن و میلگرد فراهم شود. بخش بتنی نیز دارای درجات آزادی جداگانه مربوط به خود میباشد. به منظور تحلیل تیر و بررسی اثر تغییرشکلهای برشی، از تئوری تیر تیموشنکو استفاده شده است. با ثابت نگه داشتن مدل رفتاری مصالح و اندرکنش بتن و میلگرد، از چند مدل رفتاری تنش-کرنش برشی مختلف جهت تحلیل هر تیر استفاده شده و نتایج با رفتار تجربی ارزیابی شدهاند. با استفاده از تئوریهای ارائه شده در زمینهی رفتار برشی تیرهای عمیق بتن مسلح و بررسی پارامترهای موثر بر رفتار برشی این نوع تیرها، آنالیز حساسیت کارآمدترین مدل رفتاری تنشکرنش برشی در تیرهای عمیق نسبت به پارامترهای موثر انجام شده است و نتایج حاصله، امکان بررسی مستقیم تاثیر هر پارامتر را بر رفتار برشی تیرها فراهم میسازند.