28 شهریور 1400

محمد علی میر حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: دکترای تخصصی / گیاهپزشکی
تلفن: 02146069228
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Amin Moghbeli Gharaei, Mahdi Ziaaddini, Mohammad Amin Jalali, Mohammadali Mirhosseini, Xavier Martini (2021) Effect of Host Plant on Biology and Reproduction Parameters of Asian Citrus psyllid, Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae) at Constant Temperature Journal of Agricultural Science and Technology: 6; .
2
Ali Asghar Talebi, Mahdie Kazemi, Mehran Rezaei, Mohammadali Mirhosseini, Saeid Moharramipour (2021) Host stage preference and temperature‑dependent functional response of Diaeretiella rapae (Hymenoptera: Braconidae) on Schizaphis graminum (Hemiptera: Aphididae) INTERNATIONAL JOURNAL OF TROPICAL INSECT SCIENCE: 1; 1-10
3
سالم مرمضی، محمد علی میر حسینی (1399) بیان ژن HSP90 و ارتباط آن با دمای محیط و تردد زنبور عسل ایرانی بیوتکنولوژی کشاورزی: 12; 181-204
4
, , Mohammadali Mirhosseini, (2020) Field-based thermal requirements study to improve Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) management Journal of Crop Protection: ; 591،599
5
6
Mohammadali Mirhosseini, , , (2019) Implications of using tw o natural enemies of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) toward tomato yield enhancement BULLETIN OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH: ; 617،625
7
8
9
, Mohammadali Mirhosseini, (2018) Household Activities Can Reduce Imidacloprid and Abamectin Residues in Greenhouse Crops Journal of Agricultural Science and Technology: ; 775،786
10
Mohammadali Mirhosseini, , (2017) Arthropod Development’s Response to Temperature: a Review and New Software for Modeling ANNALS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA: ; 507،520
11
Mohammadali Mirhosseini, , (2015) Effects of diet on development and reproductive fitness of two predatory coccinellids ( coleoptera: coccinellidae) European Journal of Entomology: ; 446،452
12
Mohammadali Mirhosseini, , , (2014) Paternal effects correlate with female reproductive stimulation in the polyandrous ladybird Cheilomen es sexmaculata BULLETIN OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH: ; 480،485
مقالات در همایش ها
1
محمد علی میر حسینی، یعقوب فتحی پور ، محمود سوف باف (1398) تاثیر منفی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae، بر کنترل مینوز گوجه فرنگی توسط شکارگر نهمین همایش کنترل بیولوژیک کشاورزی و منابع طبیعی
2
محمد علی میر حسینی، مهران رضایی، محمد امین جلالی (1395) بررسی الگوهای پرورش انبوه کفشدوزک Cheilomenes sexmaculata (Fabricius) بر اساس مطالعات جمعیت نگاری بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
3
محمد علی میر حسینی، محمد امین جلالی (1394) تاثیر دما بر رشد و نمو کفشدوزکCheilomenes sexmaculata با تغذیه از تخم پروانه آرد در شرایط آزمایشگاهی اولین کنفرانس بین المللی حشره شناسی ایران، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
, Mohammadali Mirhosseini (2017) Diamondback Moth (Plutella xylostella ) Management ISBN: ISBN-13: 978 1 78064 820 0
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!