01 مهر 1400
مسعود مفرحي

مسعود مفرحی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07331222613
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی حلالیت دی اکسید کربن در محلول آبی متیل دی اتانول آمین با استفاده از معادله حالت PC-SAFT
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
solubility, carbon dioxide, PC-SAFT equation of state, methyl di ethanol amin
پژوهشگران امیرعباس ایزدپناه (نفر اول) ، مسعود مفرحی (نفر دوم) ، آمنه خیراتی شاهپسند (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله، تعادل بخار -مایع سیستم سه جزئی دی اکسید کربن، آب و متیل دی اتانول آمین (MDEA) با استفاده از معادله حالت تجمعی PC-SAFT مدل سازی شده است. برای آب و متیل دی اتانول آمین طرح تجمعی 4C و برای دی اکسید کربن نیز طرح تجمعی 2B استفاده شده است. در این کار، مطابق فرض باتون و گابین[1] تولید الکترولیت ها در اثر جذب دی اکسید کربن در محلول آمین نادیده و در عوض تجمع بین MDEA، آب و دی اکسید کربن در نظر گرفته شده است. در ابتدا، دانسیته و فشار هر یک از اجزاء در حالت خالص با استفاده از این معادله حالت بدست آمد و سپس با در نظر گرفتن یک پارامتر برهم کنش دوجزئی(kij)، فشار حباب سیستم دو جزئی آب - متیل دی اتانول آمین و آب - دی اکسید کربن محاسبه شد و در نهایت، فشار حباب سیستم سه جزئی آب، MDEA و دی اکسید کربن مدل سازی شد. در همه مراحل نتایج بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد. درصد میانگین خطای مطلق (?D) در این سیستم سه تایی حاوی MDEA با مولالیته های 2، 4 و 8، در سه دمای 313، 353 و 393 کلوین بدست آمد. مطابق نتایج، معادله حالت PC-SAFT رفتار ترمودینامیکی این سیستم را به خوبی توصیف می کند.