03 مهر 1400
مسعود مفرحي

مسعود مفرحی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07331222613
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسة عملکرد دیاتانول آمین و دی گلایکول آمین برای حذف هیدروژن سولفید و کربندیاکسید از گاز طبیعی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
شبیهسازی، شیرینسازی گاز، دیاتانولآمین، دیگلایکولآمین، هیدروژنسولفید، کربندیاکسید.
پژوهشگران عبداله حاجی زاده (نفر اول) ، مسعود مفرحی (نفر دوم) ، شهریار عصفوری (نفر سوم)

چکیده

H2S and CO2 removal using alkanolamines is one of the most important processes which frequently used in industry. In this study, different amines were utilized for gas sweetening propose. Selecting appropriate amine directly effects minimization of energy consumption and expenses as well. Amine circulating rate and required energy for amine regeneration are the most important parameters for amine selection. In this regard, two types of amine with different concentrations were used. To reach desire separation, for this reason, DEA were used by of 25, 30, and 35 wt% concentrations, and DGA with 55, 60, and 65 wt% concentrations. Results showed that by increasing the concentrations of amine in amine solution, amine circulating rate and energy consumption were decreased. So, the best scenario is use of amines with highest possible concentrations. In addition, amine circulating rate was significantly decreased by replacing DGA in process. Thus, using 65 wt% DGA had the best results for gas sweetening process.