03 مهر 1400
مسعود مفرحي

مسعود مفرحی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07331222613
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد روش جذب سطحی تناوب فشار خلاء برای بازیابی - دیاکسیدکربن از گاز دودکش
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
CO2, Flue Gas, Pressure Vaccume Swing Adsorption (PVSA), Zeolite 5A.
پژوهشگران عرفان حسنلی (نفر اول) ، مسعود مفرحی (نفر دوم) ، محسن عباسی (نفر سوم) ، علیرضا رضایی (نفر چهارم)

چکیده

بازیابی دیاکسیدکربن، به منظور کاهش تولید گازهای گلخانهای برای مقابله با گرمایش جهانی لازم و ضروری است. جذب با تناوب فشار خلاء یک گزینه جداسازی کارآمد برای انجام عملیاتهای تا مقیاس متوسط است. در کار حاضر یک دستگاه فرآیند - جذب تناوبی فشار خلاء با استفاده از جاذب زئولیت – 5A جهت جداسازی دیاکسیدکربن از مخلوط با نیتروژن و اکسیژن به عنوان گاز دودکش مورد بررسی و مطالعه قرارگرفت. این واحد نیمه صنعتی شامل دو بستر جذب به طول 67 سانتیمتر می باشد، که در شش مرحله شامل افزایش فشار با خوراک، جذب سطحی در فشار بالا، تخلیه، تخلیه تحت خلاء، پاک سازی )زدایش( و پیش بارگیری جداسازی گازها را انجام می دهد. آزمایشها در فشار جذب 3 بار برای زمان سیکلهای مختلف در محدوده 313 تا 053 ثانیه انجام گرفت. . آزمایشهای انجام شده در خصوص کارایی سیستم مورد نظر نشان میدهد بهترین عملکرد، در زمان جذب 105 ثانیه با میزان درصد خلوص 29 درصد برای دیاکسیدکربن و میزان بازیابی 39 درصد به دست می آید.