01 مهر 1400
مسعود مفرحي

مسعود مفرحی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07331222613
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی پیش بینی منحنی زمان رخنه با استفاده از روش های عددی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
مدلسازی ریاضی، جذب سطحی، منحنی رخنه، تربیع دیفرانسیل، اختلاف محدود،
پژوهشگران مینو آحسینی (نفر اول) ، مسعود مفرحی (نفر دوم) ، محسن عباسی (نفر سوم)

چکیده

این مطالعه به منظور پیش بینی منحنی رخنه NO بر زئولیت از Nax در فرایند تک مرحله ای جذب سطح یصورت گرفته است. روش عددی تربیع دیفرانسیل و اختلاف محدود به ترتیب برای گسسته سازی بعد مکان و زمان اسدتفاده شدده اسدت. معادلات مربوطه با استفاده از نرم افزار متلب کدنویسی شدند. نتایج مدلسازی با نتایج آزمایشگاهی منبع تطابق خوبی داشتند.خطای مطلدق !.22 بود.