03 مهر 1400
مسعود مفرحي

مسعود مفرحی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07331222613
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی ثابت هنری برای سیستم های گاز - هیدروکربنهای سبک محاسبه شده از ضریب Fugacity با استفاده از EoS
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Henry’s constant, equation of state, fugacity coefficient
پژوهشگران محمد جمالی (نفر اول) ، امیرعباس ایزدپناه (نفر دوم) ، مسعود مفرحی (نفر سوم)

چکیده

The small solubility of gases such as helium, argon and nitrogen in light hydrocarbons makes it possible to use Henry’s law to check the solubility of these systems. In this work, the Henry’s constant of helium, argon and nitrogen gases at some temperatures was calculated using the PR78 equation. The binary interaction parameter was calculated by fitting the equation of state on experimental solubility data. The results showed that the Henry’s constant of helium was strongly temperature dependent and decreased with increasing temperature, However, the Henry’s constant of argon increased with temperature, which is due to reduction of argon solubility with increasing temperature. Henry’s constant of Nitrogen did not have a particular trend with temperature changes.