03 مهر 1400
مسعود مفرحي

مسعود مفرحی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07331222613
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
انداره گیری آزمایشگاهی جرم حجمی مخلوط دو جزیی تترابوتیل آمونیوم برماید آب و مدلسازی این داده ها با معادله حالت MSA CPA
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Tetrabutylammonium bromide, semi-clathrate, density,CPA MSA equation of state
پژوهشگران سارا رزمجویی (نفر اول) ، امیرعباس ایزدپناه (نفر دوم) ، مسعود مفرحی (نفر سوم)

چکیده

به دلیل حصوصیات منحصر به فرد مایعات یونی در دهه اخیر میزان تحقیقات روی انها به شدت رشد پیدا کرده استو زمینه های کاربردی مختلفی را برای انها ایجاد کرده است. برای استفاده از انها در فرایندهای صنعتی برخی از خواص این مواد و محلول های ابی انها از اهمیت زیادی برخوردار است. از جمله این خواص می توان به جرم حجمی و گرانروی اشاره نمود. در این تحقیق داده های آزمایشگاهی جرم حجمی مخلوط تترابئتیل امونیوم برماید و آب در دماهای (2، 5، 8، 11 و 14) درجه سلسیوس و کسر وزنی های تتزابوتیل امونیوم برماید (09/0، 19/0، 29/0، 39/0، 49/0 و 59/0) به دست امده است. معادله حالت مکعبی به اضافه تجمعی (CPA) و عبارت الکترولیتی تقریب کروی متوسط (MSA) برای مدل سازی این داده ای ازمایشگاهی استفاده شده است. در این مدلسازی مایع یونی به صورت کاملا تفکیک شده با پارامترهای انیون و کاتیون یکسان و غیر یکسان در نظر گرفته شده است. پارامترهای معادله حالت با برازش این معادله و داده های تجربی جرم حجمی برای محلول آبی تترابوتیل امونیوم برماید به دست اورده شده است. درصد خطای نسبی بین نتایج مدلسازی و داده های تجربی برای حالتی کهارامترهای معادله حالت برای انیون و کاتیون یکسان و غیر یکسان در نظر گرفته شود به ترتیب برابر با 3884/0 و 3876/0 بود.