28 شهریور 1400
محسن نوروزي

محسن نوروزی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم زیستی
تحصیلات: دکترای تخصصی / محیط زیست -آلودگی محیط زیست
تلفن: 07731222636
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Akram Bemani, , Mohammad Hossein Rahimian, Mohsen Nowrouzi (2021) Site selection for agri-aquaculture in the arid area using GIS techniques based on groundwater quality (Case study: Yazd-Ardakan plain, Iran) Iranian Journal of Fisheries Sciences: 3; 20
2
Mohsen Nowrouzi, , , Eshagh Khaki (2021) Life cycle environmental and economic assessment of highly efficient carbon-based CO2 adsorbents: A comparative study Journal of CO2 Utilization: 47; 101491-...
3
Eshagh Khaki, , Mohsen Nowrouzi, , Mahdi Abdollahi, Mahsa Gholami Enderati (2021) Comparative life cycle assessment of polymeric membranes: Polyacrylonitrile, polyvinylimidazole and poly (acrylonitrile-co-vinylimidazole) applied for CO2 sequestration Environmental Technology & Innovation: 22; 101507-...
4
5
6
7
8
9
, , , Mohsen Nowrouzi (2019) The feasibility of cost-effective manufacturing activated carbon derived from walnut shells for large-scale CO2 capture ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH: ; 26542،2655
10
Amir Rostami, , , Mohsen Nowrouzi (2019) Evolution of Microstructure and Physical Properties of PMMA/ MWCNTs Nanocomposites upon the Addition of Organoclay Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: ; 28،38
11
12
Mohsen Nowrouzi, , , , , (2017) An enhanced counter-current approach towards activated carbon from waste tissue with zero liquid discharge CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL: ; 934،944
13
14
15
16
Mohsen Nowrouzi, , , (2014) Analysis of heavy metals concentration in water and sediment in the Hara biosphere reserve, southern Iran TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH: ; 72،64
17
Mohsen Nowrouzi, , (2014) Sequential extraction analysis of metals in sediments from the Hara Biosphere Reserve of Southern Iran CHEMICAL SPECIATION AND BIOAVAILABILITY: ; 277،273
18
, , , Mohsen Nowrouzi, (2014) Mercury contamination in five owl species from Iran CHEMICAL SPECIATION AND BIOAVAILABILITY: ; 195،191
19
20
Mohsen Nowrouzi, , , , (2012) Metal concentrations in tissues of two fish species from Qeshm Island, Iran BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY: ; 1004،1008
21
Mohsen Nowrouzi, , , , (2012) Comparison of the metal concentrations in the feathers of three bird species from southern Iran BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY: ; 1086،1082
22
Mohsen Nowrouzi, , (2012) Bioaccumulation and distribution of metals in sediments and Avicenna marina tissues in the Hara Biosphere Reserve, Iran BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY: ; 804،799
مقالات در همایش ها
1
مهسا زارع گلکار ، محسن نوروزی (1398) رویکردها و راهکارهای ممانعت از آلودگی نفتی جنگلهای مانگرو بر مبنای خصوصیات سواحل خلیج فارس اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
2
اکرم بمانی، محسن نوروزی (1398) بررسی میزان بقایای آلکانهای حلقوی و شاخه دار حاصل از آلاینده های نفتی در رسوبات سطحی تالاب شادگان اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
3
مینا عبادی، محسن نوروزی (1398) پیوند مصنوعی استخوان با استفاده از زیستمندان خلیج فارس اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
4
زهرا عیسی نیا ، حبیب الله یونسی ، محسن نوروزی (1398) پیشنهاد یک رویکرد بدیع با صرفه اقتصادی به منظور تولید (MIL125 (Ti در راستای بهره گیری در مقیاس وسیع اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
5
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!