28 شهریور 1400

محسن عباسی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07731221495
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
بکارگیری زئولیت 13X سنتز شده برای جداسازی اکسیژن از نیتروژن با فرایند جدب سطحی با نتاوب فشار
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
differential quadrature,Newton-Raphson method, pressure swing adsorption
پژوهشگران مینو آحسینی (دانشجو) ، مسعود مفرحی (استاد راهنما) ، محسن عباسی (استاد مشاور)

چکیده

داده های هم دمای جذب آزمایشگاهی گازهای نیتروزن واکسیژن بر روی جاذب زئولیت 13X سنتزی در دماهای 283.13،303.15 و 323.15 کلوین و تا فشار1.6 بار به روش حجم سنجی تعیین شد. داده های آزمایشگاهی حالت خالص بدست آمده با استفاده از معادلات هم دمای لانگمویر، تات و سیپس همبسته شد.آزمایش زمان رخنه برای اکسیژن و نیتروژن در دمای 303.15 کلوین بر روی زئولیت 13X تجاری انجام شد.مدلسازی منحنی رخنه در حالت جذب تک جز و دو جز با استفاده از نرم افزار متلب و کامسول انجام گرفت.تاثیر پارامترهای ضریب انتقال جرم کلی،طول بستر،سرعت گاز خوراک ، ضریب پراکندگی محوری ، جز مولی گاز خوراک برمرحله جذب منحنی رخنه با نرم افزار متلب و کامسول مورد بررسی قرار گرفت. یک سیکل فرایند جذب سطحی باکد نویسی در نرم افزار متلب مدل شده است. معادلات حاکم با استفاده از روش عددی تربیع دیفرانسیل گسسته شده و با استفاده از روش عددی نیوتن رافسون حل شده اند