11 آذر 1400

محسن عباسی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07731221495
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان Adsorption of synthetic and real Kinetic Hydrate Inhibitors (KHI) wastewaters on activated carbon: adsorption kinetics, isotherms, and optimized conditions
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله Separation Science and Technology
شناسه DOI
پژوهشگران پیمانه دهقان (نفر اول) ، محسن عباسی (نفر دوم) ، مسعود مفرحی (نفر سوم) ، احمد آذری (نفر چهارم)

چکیده

The treatment of the KHI wastewater by using activated carbon was investigated. Taguchi method was applied to study the influences of temperature, KHI initial concentration, adsorbent dosage, and pH. The ANOVA results confirmed that initial concentration was the most significant factor and increasing the pH and adsorbent dosage led to an enhancement in the KHI removal. The highest KHI removal was reported at 68.75% and 22.8% at the initial concentrations of 50 and 250 mg/L, for synthetic and real wastewaters, respectively. The results showed that the highest adsorption capacity was 17.75 mg/g.