02 آبان 1400
محمد رضا محمدي زاده

محمد رضا محمدی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: 07731223348
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه ی روش های تک-ظرفی جدید برای تهیه ی ترکیبات سولفیدی و دی سولفیدی از طریق ایجاد تیول در محیط واکنش
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
422608
پژوهشگران سیده حکمت موسوی (دانشجو) ، محمد رضا محمدی زاده (استاد راهنما) ، محمد عباسی (استاد مشاور)

چکیده

In this thesis, a simple efficient method for one-pot synthesis of non-symmetric sulfides by using Na2S·3H2O, epoxides and Michael acceptors in the presence of Na2CO3 in SDS micellar solution is introduced. In addition, a one-pot procedure for synthesis of methyl sulfides using dimethyl sulfate, thiourea, Na2CO3 and Michael acceptors or epoxides in the ethylene glycol at room temperature is described. Also, a new efficient protocol for one-pot preparation of symmetric disulfides from the reaction of alkyl halides, Na2S·3H2O and CCl4 in poly ethylene glycol is developed.