02 آبان 1400
محمد رضا محمدي زاده

محمد رضا محمدی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: 07731223348
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه ی دی سولفیدها از آلکیل هالیدها و آریل هالیدها با استفاده از کربن دی سولفید و کلسیم کاربید
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
کلسیم کاربید، یدید مس، کربن دی سولفید، آریل هالید
پژوهشگران نیلوفر قناعت زاده (دانشجو) ، محمد عباسی (استاد راهنما) ، محمد رضا محمدی زاده (استاد مشاور)

چکیده

در قسمت ابتدایی این پژوهش، یک روش موثر برای تهیه دی آریل دی سولفیدها از طریق واکنش تک ظرفی میان کلسیم کاربید، کربن دی سولفید و آریل هالیدها در حضور کاتالیزور مس یدید و حلال DMSO ارائه گردیده است.در قسمت دیگری از این پایان نامه، یک روش جدید برای تهیه ɑ-تایوآریل-ß-دی کربونیل ها از واکنش میان آریل هالیدها و کلسیم کاربید، کربن دی سولفید و ß-دی کربونیل های حلقوی در حضور کاتالیزور مس یدید ارائه شده است. در این روش ترکیبات مورد نظر با راندمان های عالی و در زمان قابل قبول از طریق مسیری بدون استفاده از تیول، بدست آمدند.