18 مرداد 1401
پويا منشور

پویا منشور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: -
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
درجه بندی آشکارساز HPGe با استفاده از کد شبیه سازی ANGLE
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Experimental efficiency, simulation of efficiency, calibration, HPGe gamma detector, different samples, ANGLE code
پژوهشگران منصور دهقانی (نفر اول) ، روح اله قیصری (نفر دوم) ، پویا منشور (نفر سوم)

چکیده

آزمایش های طیفسنجی گاما برای اندازه گیری فعالیت هسته های گامازا در نمونه های محیطی و صنعتی انجام می شوند. با توجه به تعدد نمونه ها )از لحاظ شکل هندسی، ترکیبات و غیره(، نمونه های استاندارد متعددی مورد نیاز است. در بیشتر مواقع تهیه ی مرجع گران و بعضاً دست نیافتنی است. بنابراین، یک روش محاسباتی جایگزین برای محاسبه ی بازده دستگاه طیف سنجی گاما بیشتر احساس می شود. در این مقاله، ابتدا بازده تجربی چشمه های نقطه ای استاندارد توسط یک آشکارساز HPGeاندازه گیری شده است. سپس، بر اساس نمودار بازده تجربی یاد شده کالیبراسیون )درجه- بندی( بازده آشکارساز HPGeبرای نمونه های مختلف با استفاده از کد محاسباتی ANGLEبدست آمده اند. نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج تجربی مقایسه شده اند